ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתGL - George Lamond - שדוחה קסיד

2001 ראורבפ :תויונחל האיצי ךיראת
SonyDiscos :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
George Garcia Lamond : אלמ םש
1967 ראורבפב 25 : הדיל ךיראת
ב"הרא .יס.יד ןוטגנישוו : הדיל םוקמ
וקיר-וטראופ :יניטל רוקמ

רישה עוציב םע םלועבו ץראב הסלסה להק תעדותל רדח רשא ריעצה רמזה
םלועל רשק אלל פופו קור רמזכ תילקיסומה וכרד תא לחה "Que Te Vas"
איבהש 1988 תנשב "Bad of the Heart" ןושארה וריש הז היה .יניטלה
םש תא אשנש אלמ םובלא תקפהל איבה חילצמה לגניסה .םלועל ותפישחל
רשאמ רחא אל היה הפוקת התואב בוטה ורבח .תילגנאב ולוכו רישה
תויה ךא תידרפסב םובלא טילקהל וינפב ץילמה רשא "Marc Anthony"
תונפל אלש טילחה אוה האישב התייה תילגנאב רמזכ גרו'ג לש תוירלופופהו
"D.L.G" תקהלש רחאלו םינשה ףולחב ךא .הזה בלשב יניטלה ןוויכל
ולש ןושארה םובלאב עיפוהש "No Moriras" רישל הסלסה תסריג תא העציב
תפסונ תיניטל תרמז לשו ולש טאוד) "No Matter What" היה תילגנאב ומשו

םירמזה לש הלודגה החלצהה רואלו ( תידרפסב םובלא הקיפה איה ףא רתוי רחואמש "Brenda K Starr"
רוד ,םדוקה רודה לש הקיסומה התיה ותניחבמש הסלסהו ולש יניטלה שגרה ררועתה םלועב םיניטלה

ובו "Entrega" םשב יניטל םובלא התיה האצותה .תשדוחמ הקושת ולצא הרצי וירוה
פופה ןונגס .םלועה לכב םידעצמה תא שבכ ותאיציב דימש "Que Te Va" טיהלה
ץראב םידוקירה תובחר תא ושבכו םובלאה ךרואל ורמשנ דחוימה לוקהו הסלס
קסידב ןייפואש הסלס פופה וק תא ךישממ "GL" שדחה קסידה .םלועב ןבומכו
ךירצ .המצע לע תרזוח תמייוסמ הדימב ךא תידולמו תיבציק הסלס,םדוקה
תנייוצמ אמגוד דואמ דע ונל םירכומ הסלסהו הזה לוקה יכ השוחתהמ ררחתשהל
לש ולוק תא דואמ ריכזמה "Volver Amar" קסידב ןושארה רישב עומשל ןתינ ךכל
ידוחיי לוק םיהזמ השוחתהמ םיררחתשמש עגרב ךא "Marc Anthony" בוטה ורבח

ןוגכ םיבר םירמז וב םיחראתמו םישדח םיריש 12 ללוכ שדחה קסידה .םיפחוסו םייבצק םידוביעו
"Jurare Querer Te" ץפוהש ןושארה רישה .םירחאו "Joe King" ,"Johnny Rivera"

ךשמה ונה (ךתוא בוהאל עבשנ = ישפוח םוגרתב)
ובציקב "Que Te Vas" םדוקה טיהלל קייודמ
ץראב םינודעומה ברימב עמשומ רבכו ותויינוגברבו
תסריגב םג קסידב עיפומ רישה .םלועב םג ומכ
.רמזה תניחבמ ךרדה ךשמה לע דיעמ טלחהבו הדלב
התואב לוכי םהמ דחא לכש םיריש רפסמ קסידב
רישה לש עוציבה .טיהלל ךופהל תולק
לש ועוציבב רתוי רכומה "La Ultima Noche"
םיברו רוקמהמ תוחפ אל ףחוס "Diego Torres"
.ומצע תוכזב טיהלל ךפהיש םייוכיסה
,שוכרל יאדכו עומשל יאדכש קסיד טלחהב םוכיסל
םיטיהלל וכפהי םירישהמ םיברש םייוכיסה בור
.םיטילקתה ידעצמבו םידוקירה תובחר לע


קרוי וינב הנבק הפוקב היח העפוהב

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM