ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתUn Gran Dia en el Barrio - Spanish Harlem Orchestra - שדוחה קסיד

2002 רבמטפס 18 :תויונחל האיצי ךיראת
Ropeadope Records :הצפה תרבח


!!! םילימ ןיא טושפ

קסידה לע יתעמששכ ןכל הבזכא ללכ ךרדב הייהת האצותה חיטבמ ךכ לכ ולש םשהש קסיד אצוישכ דימת
ךכ אלש תועומש ינזואל ועיגה םימיה ופלחש לככ לבא ותוא ןימזהל יתרהימ אלו יתבהלתה אל שדחה
.ןודנה הרקמה
,הסלס םיבהוא םאו קסידב םינגנמו םירש ,םיעיפומש םינמואה תמישר לע םילכתסמ םא ןוכנ תמאה
תויהל רומא הז זא ,זוזלו דוקרל ץופקל תוצרל םכל םרוג לילצ לכש קרוי-וינ לש הסלס תיתימא הסלס
...לבא הרוחסה תא קפסמש קסיד

!!! םילימ ןיא טושפ ןמואי אל

(םלרהב אלפנ םוי) = "Un Gran Dia en el Barrio"

הנהו וילע תרוקיב יתארק םיזגמ אל ינאו תונורחאה םינשב עומשל יל אציש םיבוטה םימובלאה דחא
"וידחי יקסאגאנו המישוריה לע ותחנש תוצצפהמ רתוי קזח הוואלקב שומח" הנממ עטק לש רצק םוגרת

תוצצפ םצעב וא "תובגל תוצצפ" חונימה םאות ילארשי גנלסב קסידב הקיסומה תא ראתל ךירצ םא ןכאו
.רתויב םלוהה אוה המשנל

ל תיקרוי-וינה הבושתה אוה בכרהה יכ הרהצהב םיטילקתה תרבח האצי קסידה ץפוהשכ
.קסידה תא םיעמושש ירחא אל לבא תצק תינפצוח הרהצה "Cuba's Buena Vista Social Club"

,הטנאופל דובכ תנתונש וזכ תיתימא הסלס רקיעהו המיהדמ תילקיסומ הקפה הלועמ דנואס בוט עמשנ לכה
.םויה איהש ןכיהל הקיסומה תאו הסלסה תא ואיבהש םהימודו ןולוק ,רוטקה ,וטי'צאמ

הסלס רתוי ןיא המל ריבסמ רמאמה לודגב "הסלסה לש התומ" ארקנש יתארקש רמאמ םגרתל םעפ יתיצר
תויהל םוקמ ול שי דועש תורמל ...לבא רוחסימ תונויסנב תאזה המיהדמה הקיסומה תא םיסרוה ךיאו
הזכש םובלא קיפהל םיחילצמ דוע םאש תרמואש תאזכ תשדוחמ הווקת יל ןתונ הזה קסידה םעפ םגרותמ
הפקתש תיארונה הלחמהמ ששואתהל החילצמ וליפא ילואו ןיטולחל התמ אל דוע הסלסה 2002 תנשב
.תונורחאה םינשב התוא

יתעדל םובלאב עוציבה "Tito Rodriguez" לש רוקמב "Mama Guela" ומכ םירישל םיעוציב םובלאב
לש ,ה'צ ,ה'צ ,ה'צה בצקמב "Pa' Gozar" תילניגרואה הריציל שדוחמ עוציב ,ירוקמהמ בוט רתוי טושפ
םהילע רבדלו ךישמהל רשפאש םימיהדמ םירבד דועו "Oscar Hernandez" ילקיסומה לוהינל יארחאש ימ
.דוקרלו םהל בישקהל טושפ ץלמומ יכה לבא םלש םוי

תא הרהמב שובכי יתעדלו ונלש םישדחה דעצמב רבכ עצמנש "La Musica Es Mi Vida" :אמגודל
ירחא ריש קסידה לכ רוציקבו "Llego la Banda" ו "Aprende a Querer" םגו םלועבו ץראב םינודעומה
.ריש


.םובלאה תקפהל ףסאתנש שדח בכרהב רבודמו תויה בכרהה לע רפסל ירוטסיה עקר הברה ןיא
בכרההמ רכומש "Frankie Vasquez" תא םיהדמה "Jimmy Sabater" ןוגכ םירמזה תא ןייצל רשפא
.הנורחאה הנשב רידא קבמאקל הכוזש ידגאה "Ray De La Paz" ןבומכו "Los Soneros Del Barrio"
רתיה ןיב יארחא) "Oscar Hernandez" םידוביעה בורו ילקיסומה לוהינל יארחאש ימ םע וידחי ולא לכ
-וינב םינגנה יבוט לש םיהדמה בכרהה תא ףוסאל חילצהש ("Ruben Blades" לש וימובלאמ קלח תקפהל
.ךכ לכ ץצופמ םשמ תושרדנה תויפיצב דומעל חילצה טלחהבו םויכ קרוי

!!!! ץלמומ ,ץלמומ ,ץלמומ


10 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM