ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתLibre - Marc Anthony - שדוחה קסיד

2001 רבמבונ 20 :תויונחל האיצי ךיראת
Sony Discos :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
Marco Antonio Muniz : אלמ םש
1968 רבמטפסב 16 : הדיל ךיראת
ב"הרא - קרוי וינ ,תידרפסה םלראה : הדיל םוקמ
וקיר-וטראופ :יניטל רוקמ

תא ףחסש תיטנמורה הסלסה ןונגס לש החלצהה ןדיע ףוסב טעמכ 1993 תנשב
ינוטנא קראמ םשב ינומלא רמז ,םיעשיתה תליחתו םינומשה תונש ףוסב םלועה
שודיח היהש (ךתוא שוגפאש דע) = "Hasta Que Te Conoci" םשב ריש טילקה
דחא לש ותפישחל איבהו תידיימ החלצה היה רישה Juan Gabriel לש ורישל
!!!םויכ 32 ןב קר אוהו ןורחאה רושעה לש הסלסה יקנעמ
.הירוטסיהב רתויב הלודגה םיטילקתה תומכ תא רכמש הסלסה רמזל בשחנ אוה
ינוטנא קראמ יכ קפס ןיא תופסונ תויודמעומ רפסמ דועו ימארגב הייכז םע
.םלועה תא ףטשש יניטלה לגה דעצמ שארב דמוע

וישרוש תורמל ,תילגנאבו סואהו םינודעומ תקיסומ רמזכ התיה ינורשכה רמזה לש הלחתהה לבא
הניש םסרופמ ינקיסכמ רמז םש לע ""Marco Antonio Muniz היה ירוקמה ומשש תורמלו םינקירוטרופה
ףסונב ,םינוש סנאד ינודעומב עיפוהל לחהו םסרופמה רמזה ןיבל וניב ולבלבתי אלש ידכב ומש תא ינוטנא
הוויה אל זא וטלקוהש םירישהמ דחא ףא םלוא "The Latin Rascals" םשב הקהלב עקר תולוקכ שמיש
ותעפוהל החיתפה תקהל תויהל "הטנאופ וטיט" ורטסאמה י"ע ושקבתנשכ 1992 תנשב קר ,החלצה
םידדובה דחא היהי םימיל ,םיפלא תורשע לש להק ינפב העפוהל ינוטנא ףשחנ "ןדראג רווקס ןוסידמ"ב
לכו (םינוש םינמוא לש ףסואמ קלחכ אלו תיאמצע העפוהב) "ןדראג"ב עיפוהל ונמזוהש תיניטלה הקיסומב
.שארמ ורכמנ םיסיטרכה

ינוטנא ףתתשה RMM תרבחמ ודקרמ ףלאר ידגאה קיפמה י"ע םימותח ויהש םיעצבמה ףסואב רבחכ
"Combinacion Perfecta" ה םעפ יא ומייקתהש רתויב תוחלצומהו תולודגה הסלסה תוקפהמ תחאב
וטיט ,זורק הילס ןוגכ םיקנע םע אתווצב 1993 רבוטקואב 22 ב "ןדראג"ב העפוה (םלשומה בולישה)
םע וידחי ינוטנא לש עוציבב העפוהל דחוימב בתכנש ףתושמה רישהו םירחא םיברו ןואלד רקסוא ,הטנאופ
ךא רכומו םסרופמ ינוטנא היה זא רבכ ןכש החלצהל ךרדב ןטק דעצ קר וויה Vivir Lo Nuestro "היידניא"
ןושארה תידיימ החלצה ויה רבכ םיאבה םיקסידה ינש .תידרפסה תרבוד תיניטלה הליהקה ברקב קר
וכותמו 1997 תנשב וירחא אבש קסידהו םיבר םיטיהל איבה 1995 תנשב אציש "Todo A Su Tiempo"
הפוקת ךשמב תוריכמה ידעצמ שארב דעצו טיהלל ידיימ ןפואב ךפה "Contra La Corriente" אשונה ריש
.יאקירמאה להקל עיגהל הצר ינוטנא וליאו הקיסומל ףשחנש יניטלה להקה הז היה בוש ךא הכורא

    

תא ץרפש יניטלה לגה לש ותליחתל איבה 1999 תנשבש ינוטנא קראמ הז היה
ןונגסו הפשה פ"ע ןמוא לכ גלטוקמ וב הקיסומה םלוע לש העימשה ימוסחמ
ןושארה לגניסהו תילגנאב ןושאר םובלא איצוה ינוטנא .רכומ אוה וב הקיסומה
תעדותל ינוטנא תא איבהו ירטסיה טיהלל הליל ןיב ךפה "I Need To Know"
םובלאה םלוא .רחא יניטל ןמוא ףא ידילע וינפל השענ אלש ןפואבו רוביצה ללכ
1997 תנשמש הסלסה בהואו יניטלה להקהו יניטל פופ יריש רקיעב ליכה שדחה
!!!שדח קסיד הנהו .בזכאתה שדח קסיד תאצל ןיתמה

שדחה קסידהמ יתבזכא התיה הלודג המכ ושחנ םינש 5 לש הנתמה ירחא
הסלסה לע ססובמ ובורבו תידרפסה הפשה תרהט לע ולוכש קסיד םנמוא
ירחסמה ןוויכה תא ךישממ שדחה קסידה .וניכיח הזה קסידל אל ךא
דוביעה תניחבמ ךא ינוטנא לש המיהדמה תילקווה ותלוכי תא שיגדמה
יל םרג הנושאר העימשבש דחא ריש ולו עומשל יתחלצה אל הידולמהו
יסחי תנוכמש ןיטולחל רורב "טיהל היהי הז ריש" בושחלו הבג םירהל
םיריש לש םתרדחהל םורגת רמזה ביבס עגרכ תלעופה תנמושמה רוביצה
יתעדל הז היהי ךא םידעצמלו םידוקירה תובחרל רשיה םובלאה ךותמ
לדוג רדסב ןמוא הכוז הל תיביסרגאה קווישה תלוכי ללגב קרו ךא ןבומכ
יפכ ההובג המרב םה ילקיסומה דוביעהו הקפהה תמר שיגדמ ינא .הזכש
ןושארה רישה !!!בזכאמ תחא הלימב םירישה תניחבמ ךא רבעב היהש
ךא יניטלה םלועב םילודגה תרשע ןיב םנמוא דעוצ "Celos" לגניסכ אציש
9 שדחה קסידב .תינושארה תובהלתהה ךשמית המכ דע דיגהל השק
בור תא ןייפאש דיקר/יטנמורה ןונגסב םינייפואמ הסלס םבור םיריש
הסלסה םלוע תא ףחוסה ןוויכל הלק העיגנ םע םימדוקה וימובלא
.סואה וא סנאד בצקמ עגרל םיריכזמש םיעטקב שומיש לש ירחסמה

והשמ בוהאל חילצא קסידה לש תינשנו תרזוח העימש רחאל קרש ןכתיו םייוסמ ריש לע ץילמהל יל השק
.ךכ לע ועמשתש אדווא הרקי הז םאו םירישהמ


6 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל


ןאכ וצחל Marc Anthony לש ימשירה רתאל

ןאכ וצחל Marc Anthony לש ימשיר רתא דועל

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM