ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתAfro-Disiac - Willy Chirino - שדוחה קסיד

2001 ילוי :תויונחל האיצי ךיראת
Latinum Music :הצפה תרבח
:רוקיב סיטרכ
Willy Chirino : אלמ םש
: הדיל ךיראת
הבוק - ויר לד רניפ : הדיל םוקמ
הבוק :יניטל רוקמ

םלועב םיבושחהו םילודגהמ קיפמו ,ןיחלמ ,רמז
דנואסה ארקנש המ תא רציו זא'גו קור םע וידחי ינבוקה ואצומ תא בליש אוה
ב"הראל ריעצ ליגב חלשנו הבוקב דלונ .הסלסל רושקש המ לכב ימאימ לש
ליגב לחה ולש תיעוצקמה הרירקה תא .תצמאמ החפשמב לדג םש וירוה י"ע
דיל התיהש היפאמב םירבחמ השקה ילכ לע ןגנל דומלל לחהו דואמ ריעצ
ךכל ותוא ואיבה ןורשכהו היצבמאה .םחל תואספוק לע ויירבח ונגינ םש ותיב
.קרוי וינב הטנאופ וטיט םע דחי ןגינ 16 ליגב רבכש
טילקה זאמו "One Man Alone" ןושארה ומובלא תא טילקה 1974 תנשב
וימובלא תיברמב םירישהו הקיסומה בור תא בתכש קר אל .םימובלא 19 דוע

ןוגכ םינמואל םיחילצמ םימובלא קיפה אוהו ותדובע המייתסה אל תאזב ךא ומצעב םתוא קיפה םג אלא
.םלועב תיניטל הקיסומל רתויב םישרדנה םיקיפמהמ דחאל בשחנו "Oscar de Leon -ו ,Celia Cruz"
תורשעב הכז Willy Chirino .םלועב םינמואה בטימ י"ע יוסיכ תואסריג עוציבל וכז בתכו ןיחלהש םיריש
.ומש לע ארקנ 17 ה הרדשהמ קלח רשאכ ימאימב הרכהל הכז ףאו םיימואלניב םיסרפ

עומשל ןתינ ןיידעש) "Gitanilla" רישה תוכזב רקיעב ותוא םיריכמ ונחנא ץראב
,"Celia Cruz" םע "Cuba Libre" קסידהמ טאודו "La Jinetera" ףסונב (םינודעומב
לש ףסוא השעמל ונה "Cuba Libre" קסידה "Cuba Que Lindos Son Tus Paisajes"
םינמוא םע םיטאודב הלועפ ףותיש םעו דחא םובלאב תיניטלה הקיסומה תונונגס לכ
תנשב ףסונ קסיד ןמואה איצוה 1998 תנשב םובלאה תאצ זאמ .הנושארה הרושהמ
השולש םינש תפסותב םינשי םיריש לש ףסוא השעמל היהש הז קסיד ךא "Soy" 2000
.אבה קסידל תוכחל אלא רתונ אל רמזה יצירעמלו רבד שדיח אל םישדח

דעו ורלוב ךרד וקסידמ הקיסומה תונונגס לכ תא בלשמ אוה "Afro-Disiac" שדחה קסידה ,עיגה אוה הנהו
.הגנרמו הסלסל

םיירחסמ טעמ ימעטל ךא םיפחוס םיריהמ םיבצקמה
ןבומ אולמב הסלס אוה דחא קר קסידב םירישה 14 ןיבמ
ץראב םידוקירה תובחרב טיהלל ךופהיו ןכתיו הלימה
וננגסב ןייפואמ יבציק הסלס ריש ונה "Tu Eres Mejor"
.רמזה לש דחוימה

ירחאש תופצל היה ןתינו רחאמ תצקמב בזכאמ קסידה תמאה
הסלס ףסוא לבקנ "Cuba Libre" םובלאה תאצ זאמ םינש 3
ונלש ילקיסומה םעטה דועב לבא רבעב היהש יפכ רחבומ
הגנרמה ןוגכ םיבצקמ םלועבש רבתסמ הסלסה תא ףידעמ
הארנ ימעטלו םיטילקת רתוי רוכמל םיחילצמ יניטלה פופהו
רוחסמ ןאכמו לכה ןוצר תא עיבשהל ןוצרה רוריבב
קסיד עומשל ךרדה תא שפחמש ימל ינש דצמ .הקיסומה
תילקיסומ הקפהבו דוביעב הקיסומ תונונגס ןווגמ בלשמש
ידגאה "Arturo Sandoval" ,ןוגכ םינגנ םע םלועב תובוטהמ
.וילע ץילממ יתייהש םובלא טלחהב והז הרצוצחב

  
   Willy Chirino לש םיצלמומ םיקסיד דוע


6.5 : קסידל יללכה ןויצה

 ןאכ ץחל קסידה תשיכרל

ןאכ ץחל Willy Chirino לש ימשירה רתאל

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM