ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

latino_del_banner.gif (6077 bytes)


!!! הבושח העדוה

ןיגב םלשל טנרטניאב וידר תונחת בייחמה יאקירמאה סרגנוקב רבעש קוחמ האצותכ ונרעצל
.2002 טסוגואב 01 ךיראתמ לחה ונלש וידרה ירודיש תא קיספהל םיצלאנ ונא הקיסומו םינכת רודיש

.רודישה תא ועמשש םיניזאמה יפלאל הדות

.בורקב אצמיי הז ןורתיפ יכ םיווקמו יפילח ןורתיפ תאיצמל ץמאמ םישוע ונא

.ילארשיה הסלסה ןוגרא תכרעמ הדותב


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM