ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

הסלס םיבהוא םתא םא
ותושרב ויהיש בייח הסלס בהוא לכ יתעדלש יתנכהש םיריש לש המישר הנה זא
.םינמזה לכמו תונונגסה לכמ הסלס תללוכ המישרה
םלועה לכמ םינטילקת לש בר רפסמ םע תוצעייתה ךות הבורב תססובמ איהו
המישרה תנכהב עויס תשקבב יתינפ םהילא

בורקב גצותו םייפוס הנכה יבלשב המישרה
#.
רישה םש
עצבמה םש
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 
1.
 

 

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

 

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM