ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

? ריש םישפחמ
ול םיארוק ךיא תעדל םיתמ םתאו ריש םתעמשו ןודעומב םתייה
? תולגל ןכומ היה אל אוה לבא ותוא םתלאשו ןטילקתל םתשגינ
םישפחמ םתאש םירישה תומש תא אוצמל םכל עייסל הסנא ינא הזה רודמב

:םיללכ המכ
.םש רישה תא ואצמת ילואו ונלש Top 10 ה רודמ תא םדוק וקדיב .1
.ונעיי אל הסלסל תורושק אלש תוינפ ,השקבב הסלס קר .2
.הנעת אל ספוטה תועצמאב אלש הינפ ,דבלב ספוטב וחלשיש תוינפ ונעיי .3
.שופיחב עייסל ידכב תולאשה ברימ לע תונעל תוסנלו ספוטב הבוחה תודש לכ תא אלמל שי .4
םכל בישהל לכואש ידכב תקייודמ ינורטקלא ראוד תבותכ יולימ לע דיפקהל אנ .5

:חלש לע וצחל םויסבו הז ספוט ואלמ

:יטרפ םש
:החפשמ םש
:רישב המצע לע תרזוחש הרוש
:רישה תא תעמש וב ןודעומה
:ךתלוכי בטימכ רישה תא ראת
:תופסונ תורעה
:ינורטקלא ראוד

paco@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM