ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


לארשיב תושדחו םיעוריא לע םינוכדע איבנ לארשימ תושדחה רודמב
עיגתש עדימ תסיפ לכו םיברקתמ םיעוריא ,קודב עדימו תויוליכר ,םישדח םינודעומ לש הריגסו החיתפ
.לארשיב הסלסה להק ללכל תובישח הב שישו תכרעמה ידיל
.עדימה ןוכדיעב קלח תויהל לוכי םכל םג
תא ונל ורסמ ,דומעה ףוסב ספוטה תא ואלמ ?תושדחה ףדב עיפומ וניא רשא עדימ וא עוריא לע םיעדוי
ורושיא רחאל .עדימה תומיאל הקידב עצבת רתאה תכרעמו עוריאה לע םכל םיעודיה םיטרפה ברימ
.העידיה רסומל טידרקה תניתנ ךות ףדב םינותנה ונכדועי עדימה לש
המ םינושאר תעדלו קפודה לע עבצאה םע תויהל ידכב ימוי ןפואב ףא םיתיעל ןכדעתמ הז ףד בל ומיש
תובורק םיתיעל הז ףדב רקבל ץלמומ לארשיב הסלסה םלועב שחרתמ
ןוכדיע ךיראת
עוריאה
02.08.2002
תליאב הסלסה לביטספ
םע ויז רהוז לש תפתושמ הקפהב םעפהו ךרדל בוש אצוי תליאב יצראה הסלסה לביטספ 29-31.08.02
.תועתפהו םיסרפ ,קנע יפשנו תוביסמ ,תועפוה ,םיחרוא םינטילקת .הניטל היזנמא טנרטניאה רתא
ישישבו ישימח םויב ךומסה רסיק ןולמבו ,תליא ילג ,ןוטפנ תונולמב םייקתי לביטספה
תליא ילג ןולמב ח"ש 599 יגוז רדחב דיחיל םה לביטספל םיריחמה 'ץיב היפאפב קנע תוביסמ
א"כ רדחב הישילשל ח"ש 645 -ו ןוטפנ ןולמב ח"ש 699 יגוז רדחב דיחיל ,א"כ רדחב הישילשל ח"ש 499 -ו
.רדח ותואב הישילשל ח"ש 599 -ו רסיק ןולמב ח"ש 645 יגוז רדחב דיחיל
.058-357454 רהוז 064-805322: יליג המשרהו םיפסונ םיטרפל
02.08.2002
תליאב 2 יניטל םולח
הרבעש הנש לש החלצהה תובקעב תליאל םירזוח 100FM סוידרו ודנומ לד וניטל 29-31.08.02
תידרפסב םלוח תינכותה ףותישבו באלק הנירמ ןולמב שפונה םייקתמ הנשה םג הרבעש הנשב ומכ קוידב
ןמיסב הנשה דומעי עוריאה .תליאב ןולמה תיבמ רישי רודישב רדושת רשא לאומס הקיק רדשה םע
תיניטלה תוליעפל ףסונב תאזו תוריסב הריתח,ישפוח םיגסאמ ,םידחוימ טרופס ינקתמ םע יביטרופס
תומוקמ ורתונו ורמגנ באלק הנירמ ןולמב תומוקמה .הממיב תועש עבראו םירשע םידוקירהו הקיסומה
03-6411262 : םיפסונ םיטרפל .ןכשה הנקירמא ןולמב םידדוב
02.08.2002
לולצ שארב םידקור 2002 תליא
.לכה ללוכש באלק הז יכ לכה טולקלו תוארל ךירצ תליאב לולצ שאר לש ש"פוס 29-31.08.02
ביבסמ תועש 24 יטראפ רטפא תוביסמ ,תולרגה ,םיסרפ ,תויורחת ,תואנדס ,תודקרה :ריחמב לולכ לכה
!!!! ישפוח לוהכלאו םויב תואלמ תוחורא 3 ,םילדפו םיקאיק ימי טרופס ,תולעפהו הקיסומ .ןועשל
רוטקודהו ינור D.J לש םחוצינב לולצ שארב תווצ םע לכהו .ישפוח תודילגו הלק היתש הכירבב ויקיברב
רדחב יעיבר וא ישילשל 756 ,תיביר אלל םימולשת העבראב יגוז רדחב דיחיל 792 :םיריחמ .קלוו איג
052-302633 איג ,067-339639 ינור :המשרהו םיטרפל .ןדרג זיידארפו באלק זיידראפ תונולמב חוריאה
02.08.2002
ןולי ביני לש לבנרקה
םינדקרה להק תא ןימזמו תליאל דרוי ןולי ביני לש רפסה תיב .ןולי ביני לש תליאל לויט 29-31.08.02
טיש ,רקוב תחורא ללוכ ריחמהו הבונ ןולמב םייקתי עוריאה ,תליאב הסלס לבנרקל ולש תוינדקרהו
תלבגומ תומכה .תועתפה דועו תומרה לכב תואנדס ,םיברעב תוביסמ ,הכירבב תודקרה ,הניפסב
053-392288 :ביני המשרהו םיטרפל .הטיווסב דיחיל ח"ש 560 :םיריחמ .שיא 220 םומיסקמל

הז ספוט וחליש רודמה ןוכדיע וא עדימ תחילשל
:חלש לע וצחל םויסבו ינורטקלא ראוד תבותכ טעמל תירבעב תודשה לכ הז ספוט ואלמ

:יטרפ םש
:החפשמ םש
:ןופלט
רכז    הבקנ
:ןימ
עדימ/עוריאה תא וראת
םיטרפ רתויש המכב
העש םוקמ ךיראת ןייצל וסנ
םישלוגה ללכל עייסיש טרפ לכו
טנרטניא רתא תבותכ
:םיפסונ םיטרפ קפסמה
:ינורטקלא ראוד

editor@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM