ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


םלועהמ תושדחו םיעוריא לע םינוכדע איבנ םלועהמ תושדחה רודמב
עדימ תסיפ לכו קודב עדימו תויוליכר ,תועפוהו םיסרגנוק ,םילביטספ ,םיברקתמ םיעוריא
.לארשיב הסלסה להק ללכל תובישח הב שישו תכרעמה ידיל עיגתש
.עדימה ןוכדיעב קלח תויהל לוכי םכל םג
תא ונל ורסמ ,דומעה ףוסב ספוטה תא ואלמ ?תושדחה ףדב עיפומ וניא רשא עדימ וא עוריא לע םיעדוי
ורושיא רחאל .עדימה תומיאל הקידב עצבת רתאה תכרעמו עוריאה לע םכל םיעודיה םיטרפה ברימ
.העידיה רסומל טידרקה תניתנ ךות ףדב םינותנה ונכדועי עדימה לש
המ םינושאר תעדלו קפודה לע עבצאה םע תויהל ידכב ימוי ןפואב ףא םיתיעל ןכדעתמ הז ףד בל ומיש
תובורק םיתיעל הז ףדב רקבל ץלמומ הסלסה םלועב שחרתמ
ןוכדיע ךיראת
עוריאה
21.05.2002
Mayan ה ןודעומ לש הסלסה תורחת
2002 יאמב 18 דעו ץרמב 09 :ךיראת
ב"הרא ,סל'גנא סול :םוקמ
סל'גנא סולמ םסרופמה ןודעומה לש תיעיבשה הסלסה תורחת :רואת
םלועה יבחר לכמ םיפתתשמל היצפוא םג תורחתה תללוכ םעפהו
2002 ץרמב 9 ה ש"צוממ לחה תבש יאצומ לכב ומייקתי םימדקומה תורחתה יבלש
$13,500 תורחתב םיכוזל םיסרפה ךס ,2002 יאמ שדוחב ומייתסיו
העיסנה תא םידקהל ץלמומ (הטמל העידי ואר) סרגנוקב ףתתשהל םיעסונש ולאל
ףסכנה ראותה לע םידדומתמ סל'גנא סול לש םינדקרה יבוטב תוזחלו
םיבלשב םיפתתשמה לש םיפילק ואדיו הרקמ לכב ומסרופ אל דוע םיחצנמה תומש לבא המייתסה תורחתה
http://www.clubmayan.com :הייפצל ןאכ וצחל .רתאב םיאצמנ רבכ רמגה יצח בלשב םיכוזהו םימדקומה

22.02.2002
סל'גנא סולב יעיברה יתנשה הסלסה סרגנוק
2002 יאמ 24-26 :ךיראת
ב"הרא ,סל'גנא סול :םוקמ
םלועב וגוסמ רתויב לודגה ילואו יברעמה ףוחה לש יעיברה סרגנוקה :רואת
םש עיפוהל םיצור םלוכו תואנדס םש וריבעי רתויב םיבשחנה םיכירדמה לכ
.תונידמ 16 מ םיפתתשמ 700 מ הלעמל ומשרנ וישכע דע
:תא אוצמל ןתינ םתופתתשה תא ורשיאש תוקהלה ןיב
Oscar D' Leon / Jose Alberto "El Canario" / Sonora Carruseles / Revolucion Juvenil /
Johnny Polanco & Ray de la Paz / Orquesta Son Mayor / Freddie Crespo Y Su Mambo Revue
:תא אוצמל ןתינ םיעפומהו םיכירדמה ןיב םינוש םיעפומו תוקהל 70 ו תואנדס 40מ הלעמל סרגנוקב
,Johnny Vazquez ,Francisco Vazquez of Los Rumberos , Edie "The Salsa Freak" & Al Espinoza
סל'גנא סולמ ,Luis & Joby Vazquez of Salsa Brava ,Laura Canellias ,Josie Neglia & Alvaro Coronel
וקיר וטרופמ Felipe Polanco ,קרוי וינמ Addie Rodriguez of Razz M Tazz ,ןודנולמ ,Super Mario
םעפ יא ךרענש רתויב לודגה סרגנוקה תויהל רומא טלחהב ,רתויב תיקלח המישר תאזו
http://alberttorresevents.com/congress/2002/default.htm :ןאכ וצחל המשרהלו םיטרפה לכל
21.05.2002
דרפסב הסלסה סרגנוק
2002 ינוי 6-9 :ךיראת
דרפס ,היסנלו :םוקמ
וקיר וטרופב לודגה סרגנוקה יקיפמ ףותישב קפומה ףסונ יאפוריא הסלס סרגנוק :רואת
תוביסמ תא םיחראמה םינודעומ רפסמב םייקתמ דרפסב סרגנוקה םלועב תומוד תוקפהמ הנושב םלוא
.וקסיסנרפו ינוג ,זקסו םירחאה תא אוצמל ןתינ םיכירדמה ןיב ,תונושה תוכרדהה תאו סרגנוקה
http://www.salsacongresspain.com :ןאכ וצחל םיניינועמל המשרהלו םיטרפה לכל
21.05.2002
הילטיאב הסלסה סרגנוק
2002 ינוי 14-16 :ךיראת
הילטיא ,ונאלימ :םוקמ
.לודג רתוי הברה הז תא םישוע הילטיאבש קר דרפסב סרגנוקה ומכ :רואת
םייקתמ ונלימב סרגנוקהש קר וקיר וטרופמ לודגה סרגנוקה יקיפמ ףותישב סרגנוקה קפומ ןאכ םג
ךרענה יניטל תוגיגח שדוח תרגסמב לכהו םיפלא לש להק םע הסלס יעפומ םג ומייקתי וב קנע ןוידטציאב
זפול יסייטס ,זקסאו םיחאה תא בוש אוצמל ןתינ םתופתתשה ורשיאש םיכירדמה ןיב .ונלימב הנש ידימ
זיינטנומ ידנא ,וקיר וטרופמ הסלס יקנע ינש ועיפוי המבה לע .סל'גנא סולמ ונרומ וילחורו ,וקיר וטרופמ
.שדחה רודהמ זנויניק וגנימודו ןשיה רודה תא גצימה
http://www.ondatropical.it/eventi/congresso/2002 :ןאכ וצחל המשרהו תומוקמ תנמזה םיפסונ םיטרפל
21.05.2002
תפרצ הניטל לביטספ
2002 ינוי 14-16 :ךיראת
תפרצ ,'גיליו ינסיד ורוי :םוקמ
עובשה ףוס תרגסמב םינוש םינמואו תועפוה לש לודג רפסמ חראמ הניטל לביטספ הנשה םג :רואת
תפרצ זירפב ינסידורוי קראפ לש ודיצל םסרופמה 'גיליוב םייקתמה עוראה .יתנשה יניטלה
.םולשת אלל םניח םיעפומה לכל הסינכהש אוה רופיסבש ןבדבודהו הסלסה יבהואל תיתימא הגיגח אוה
, Polo Montanez ,Eddie Palmieri :ןוגכ וקיר וטרופו הבוקמ הלסה יקנעב תופצל היהי ןתינ ברע לכב
.Papo Lucca y La Sonora Poncena ו ,Adalberto Alvarez Y su Son ,Victor Manuelle
.ךרע ירקי םיסרפ םע בחרה להקל החותפ םידוקיר תורחת ףסונב
:ןאכ וצחל עוראה לע םיפסונ םיטרפל
http://www.disneylandparis.com/uk/explore_disneyland_paris/disney_village/now_showing/index.htm
21.05.2002
דנלוהב ישימחה יתנשה הסלסה סרגנוק
2002 ינוי 23-21 :ךיראת
דנלוה ,םדרטסמא :םוקמ
הפוריאב םימייקתמה םיסרגנוקה ןיבמ לודגהו קיתווה םדרטסמא לש ישימחה סרגנוקה :רואת
הפוריאב יזכרמל בשחנה סרגנוקל םלועה יבחרמ םיכירדמה בטימ עיגהל םייופצ הנשה םג
Angel & Addie Rodriguez ןודנולמ SuperMario ,Susanna Montero :םתופתתשה תא ורשיא וישכע דע
.וקיר וטרופ Felipe Polanco .ימאימ Rene Gueits (Salsalovers) .קרוי וינמ
http://www.salsafestival.nl/ :ןאכ וצחל םיפסונ םיטרפל

הז ספוט וחליש רודמה ןוכדיע וא עדימ תחילשל
:חלש לע וצחל םויסבו תירבעב תודשה לכ הז ספוט ואלמ

:יטרפ םש
:החפשמ םש
:ןופלט
רכז    הבקנ
:ןימ
עדימ/עוריאה תא וראת
םיטרפ רתויש המכב
העש םוקמ ךיראת ןייצל וסנ
םישלוגה ללכל עייסיש טרפ לכו
טנרטניא רתא תבותכ
:םיפסונ םיטרפ קפסמה
:ינורטקלא ראוד

editor@salsa.org.il : תבותכל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001-2002 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM