ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

top 10 clubs."הסלס דומלל יתלחתה ךיא" וא .ןושאר קרפ

.איג יל וארק םעפ ,תרמוא תאז .איג יל םיארוק
וא , תדיוסמ תצק איהש ילש אתבס תא רקבמ ינאשכ דיגנ ,הככ יל םיארוק דועש תומוקמ המכ דוע שי
ימ לכ טעמכ לבא "...הכחמ רוטקודה , ביבש איג" זירכהל תשקעתמש ,ילש םיינישה אפור לש הדיקפה
"ורסלס" יל ארוק יתוא ריכמש

,הלאכו ,ותיא תוצצפו ,וילע שיו ,ילכ-ילכ אוה דעלא .ןמז הברה רבכ ילש רבח אוהש ,דעלאמ ליחתה לכה
אל אוה יניטל דקור אלש רבגשו .רמא אוה הככ "הסלס דומלל בצמ שי" םויהש יתוא ענכשש הז אוהו
.ןמזה לע לבחו ,תויסוכ םי שיש הזמ ץוחו , םויה "ןיא"

ה'רבח המכ יתלאש ,םינופלט המכ יתישע זא ,ילע היהיש יתיצר םגו ,ילכ-ילכ תויהל יתיצר ארונ ינא םג
:םיכומנ סורסלסל הובגה רפסה תיבב דומלל תכלל יתטלחהו ,תונוריטהמ ריכמ ינאש
תברעמש הטישב ,הקאימ'גמ תינאיבמולוק הסלס םידמלמ םיכירדמה םשש יתעמש ."תובגל-הסלס-תוצצפ"
יל עמשנ היה שממ הזו .יא-לאמ ספטס ידעצו ,הבוק לש רוחאל הריפס םע ,וקיר-וטרופב בוטש המ לכ תא
דעצ ללכב איה רוחאל הריפסה םשש םירמואש "םיסירל-הסלס-ישיטפ" רפסה-תיבמ יניצר רתוי הברה
אוה "תובגל-הסלס-תוצצפ"ב ישארה ךירדמהש ,הזמ ץוחו .םדרטסמא לש םינודעומהמ עפשומש ינמית
םידקור וליפאו ,ומצעב םיליגרת המכ איצמהו ןנכת רבכ אוהש םירמואו ,ןוינכטהמ ךמסומ הדאור סדנהמ
.םינודעומב םתוא

וזכ ,הרצרצרק הדומצ הצלוחו ,דבמ םירוחש םייסנכמ ןוראהמ יתאצוה .תושגרתה ילוכ .דעוימה םויב
לעו ,טילבהל םירירש יל ויה ךכ-לכ אלש קר ,ילכ-ילכ תואריהל יתיצר יכ ,םירירשה תא הטילבמש
.ילש אמא לש הדוד-ןב אוהש ,רואמ לש הנותחהמ דוע םהש רשי ואר םייסנכמה

,בהוא יכה ינאש סני'גה תא יתאצוה ,םייתנב .ילכ-ילכ ומכ שבלתא ינא האבה םעפהמ קרש יתטלחה זא
,סרקינס יתשבל "98 רוזחמ ,ברקב םיחצנמ ,ברקע תווצ" הילע בותכש טריש-יטה תא ימצע לע יתקרז
.ריעה םורדב "סורסלסה" ןודעומל יתכלהו

.ם"וקבב ןוימה ןיצק תא יל ריכזהש רוחב בשי חתפב

."הצובק-ןחבמ רובעת דימו ,דצל שג" רמא אוה "דאמ בוט" .יתינע "ןכ" .לאש אוה "?הנושאר םעפ"

ידיל היה הקד ךותו דצל יתכלה זא ,יניצר דאמ עמשנ היה אוה לבא "הצובק-ןחבמ" שוריפ המ יתעדי אל
:הילע בותכ היהש הצלוח םע ךירדמ
"ונ-הק-הל-ידל תימואלניבה הימדקאה לש ,דאמ ימשר ,ךמסומ ךירדמ בר"

םויס תביסמב םשגה דוקיר תא יתדקר ינא ...הא" ,יתמגמג "...מהא" .תובישחב לאש אוה "?עדוי התא המ"
אוהש יתיארשכו "...רואמ לש הנותחב הלבודאסאפל םעפ יתוא ונימזה םגו ...ןכ ,הא ...למיג התיכ לש
"...ילש אמא לש הדוד ןב ...הז" :יתפסוה רזומ טבמב ילע לכתסמ

.ןבצועמ הארנ שיאה
"?עדוי התא המ" .רמא אוה "רבח םויה לכ תא יל ןיא"
:הינש םעפ יתיסינ
"...הפ-לעב םיעטק רכוז שממ ינאו ,םיימעפ תחשומ דוקיר טרסה תא יתיאר ...הא"

:שחלו ילשל ולש םינפה תא בריק אוה ,ןבצעתה שממ אוה וישכע
?הא עדוי התא םיבוביס הזיא .םיבוביס .יחא תועונת .תועונת"
"?עדוי "סולוק-ןוק-הטקילפמוק-הבירא-ןוק-הלפושניא"
.יתמגמג "...אל םצעב רמולכ ,ךכ-לכ אל ...הא"

אל רבכ אוה וישכע "?הא אל םג ,וחאבא-ןוק-התיפב-המראווש-ינש-ןוק-הלוק-הקוק-ןוק-הטנטיס ו"
הז הלוק-הקוק תותשל יל רוסאש םינש המכ רבכש טקשב יתרמאש עמש אל וליפאו ,ללכב יל בישקה
.םיזג יל השוע

:םושרל ךישמה אוה
לעש ןיבמ ינאו , -הלבוד-עפצ-שחנ-ןוק-לבמט-עבוכ-ןוק-וררבמוס-ןוק-המאד לע סקיא ןמסמ ינא זא"
?אה ?רבדל המ ןיא ללכב , יפיק-טסורפנס-ןוק-יבנלא-ןודעוממ-היניבלס-ןוק-הלפושניא"

.לבמט ארונ יתשגרה םואתפו ,הכובמב ותיא יתמכסה "רבדל המ ןיא ,אל..ל..."

:רמאו ילא הנפ ףוסב ,בתכו קחמ ,ןטק סקנפב םיבושיח ינימ לכ השע אוה

,םכלש הצלוחה הז ,הנה - "למיג-התיכב-ודקרש-םיעדוי-ךכ-לכ-אלש-םיליחתמ" תצובקב ךתוא םש ינא"
,רשי ךל - יללכ ןפואב ךלש דיתעלו ךלש תומדקתהל קיזי הז ,הצובק רובעל הסנת לע ,גתה הזו ,עבוכה הז
"םיתורישה לש תלדה דיל ןימי דצב הפ הז

!יתיעט !החילס !הכח" :ירחא קעצ רוחבהש קר ,רשי יתכלה זא ידיתעל קיזהל יתיצר אל
-הקוק-ילב-הטנטיס-םעפ-וארשו-תיח-התיכ-תביסמ-תא-ונגריאש-םימדקתמ-תצק-םיליחתמ" הז םש
-לבא-ודאיובס-ודד-םישוע-ךיא-םיעדויש-םימדקתמ" תצובק דיל ,לאמשמ ,המש הז ךלש הצובקה ,"הלוק
"ונ-הק-הל-ידל-הזמ-םירזוח-ךיא-םיעדוי-אל-דוע

הטקש הניפ יל יתאצמ זא ,םשה לע רוזחל יתחלצה אל לבא ,וזה הצובקה קוידב הפיא לואשל יתיצר ארונ
.םש יתדמענו

:ירוחאמ לוק יתעמששכ ,הלאה םיכבוסמה תומשה לכ תא רוכזא ינא םעפ ךיא לע תויזטנפב עוקש ינא דוע
."החילס"

תמוסרפ ומכ וארנש םיסנכמ ,עצמאהמ ךרעב ינידנולב היהנש רוחש רעיש םע םש הדמע איה .יתבבותסה
.תומיהדמ תומוח םיניעו ,דומחו ןטק קיפופ הפשחש הצלוח , "יניטוח סייולוא"ל

תצובק הז הפיא עדוי התא ילוא ,החילס"
"?םירבחמ-ונ-הק-הל-יד-לע-ועמשו-ןייז-התיכב-ודקרש-םיעדוי-ךכ-לכ-אלש-םיליחתמ"

הלש םודיקב עגפי אל תושעל םיכלוה ונחנאש המש התוא ענכשל יתיסינ םהבש תומלש תוקד שמח ירחא
איה ,רטספאנמ "סבט,סבט ,סבט ,סבט ,סבט יס" תא הל דירוהל יתחטבהש ירחאו ,תידיתע הסלס תינדקרכ
ךכ-לכ-אלש-םיליחתמ תצובקב דחיב ונייה וישכע .ילש הצובקל ףרטצהל המיכסה
.םירבחמ-ונ-הק-הל-יד-לע-ועמשו-ןייזו-למיג-תותיכ-ןיב-ודקרש-םיעדוי

.םירבחמ יתעמש אל םצעב יכ "'וכו-הל-יד-לע-ועמש"ה םע היעב תצק יל התיה
הפ התיהש הלש הרבחמ העמש איהש הרמא (ילש הצובקב השדחה הדנולב יצחל וארק הככ) העונ לבא
.הז תא םיקדוב אל םהש ,םיימעפ רבכ

רכוז ךכ-לכ אל ינאש תחא הצובקל ונתוא ףריצו ,הלוח םיכירדמה דחאש ונל רמאו דחא הזיא רבע ףוסב
-ךיא-םייעובש-ינפל-םהל-הארה-םהלש-רבחו" :ב רמגנש םש היה הזש רכוז ינא לבא ,הל וארק ךיא
לכ תא םהל סורהנ ונחנא וישכע יכ ונפרטצה ונחנאש ונבצעתה ארונ םהש רכוז םג ינא ."דטסימא-םישוע
.תומדקתהה

םירשוק ובש ליגרת םויה דמלנ ונלוכ יוציפ רותבש םהל חיטבה ךמסומה ךירדמהש ירחא קר ועגרנ םה
,הרזחב םיכפוה , "םוב" םיעמושש דע םירענמ ,הטמל שארה םע התוא םיכפוה ,םיידיה תא הרוחבל
ךות ,סיסב דעצל םירזוח ,אל םא ,החילס, ונ םא , ונ-הק-הל-ידל םירזוח ,ןכ םא , היח דוע איה םע םיקדוב
...לאמשל ןימימ הלוק-הקוק עוציב ידכ

.האבה םעפב תמאב הז לע לבא - רועישה עצמאב המיענ העתפה יל התכיח וליפאו ,ףיכ ארונ היה

םכלש

.ורסלס

salsero@salsa.org.il תבותכל ורסלסל חולשל ןתינ ינימבש לכו תורעה תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM