ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:המדקה - םיסרגנוק
,קרוי-וינ ,דנלוה ,ןפי ,וקיר-וטראופב הסלס תווחל םכתעד המ ?םישוח ןופליע לש תוליל שולש לע םכתעד המ
,דוקרלו ,דוקרלו ,םלועב םיבוטה הסלסה ינדקרמ דומלל םכתעד המ ?םימי השולשב לכה קיפסהלו...דועו
!?....דוקרלו
היה םיסרגנוקה לש םרוקמ .הנשה ךלהמב תשבי לכב טעמכ םויכ םישחרתמ ,םיימלועה הסלסה יסרגנוק
.וקיר וטראופב 1997 תנשב שחרתה רשא ,"ידראקב" תרבח תוסחב וגוסמ ןושאר סרגנוקב
.םלועה יבחר לכב ץוצל םיסרגנוקה ולחה ,הריבכה ותחלצה רואל
?םש ונל שי המ :וא ?הסלס סרגנוק קוידב הז המ זא
םיבלשמ םה רשאכ ,ןושאר ,תבש ,ישיש :ונייהד ,עובש ףוס ךלהמב םישחרתמ ללכ ךרדב הסלסה יסרגנוק
םימיה תשולש .םויה ךלהמב תומרה לכל הסלס תואנדסו ,םיברעב הסלס ידוקיר תועפוהו הקיזומ תועפוה
רעצה לע רבגתהלו ,תוחוכ שדחל ןכמ רחאל םיימוי וכרטצתש ןובשחב וחק זא ,םייביסנטניא הכ םה וללה
!!!רהמ ךכ לכ רבע סרגנוקהש (!ברה)
תודבוע רשא תולועמ הסלס ינדקר תוקהל ,תולועמ הסלס ינגנ תוקהל ,םלועה לכמ להק וילא ךשומ סרגנוקה
יכירדמ תא ןבומכו (...רועפ הפ םע םכתא וריאשי טושפ ןהמ המכ ) ,הנשה לכ ךלהמב ןהלש העפוהה לע
,קרוי-וינ ןונגס ,הדאור !םוקמה הז ,םינוש הסלס תונונגס דומלל םכשפנ הקשח םא .םלועב םיבוטה הסלסה
הלאכל דעו םיליחתממ תומרה לכל !לכה טושפ .דועו םיקירט ,ףוג תדובע ,םיילגר תדובע ,סל'גנא סול ןונגס
.עוצקמכ הסלסה תא ורחבש

םיבורקה םיסרגנוקה לע םיטרפה לכ תא ואצמת םלועהמ תושדחה רודמב וישכע ?םיכחמ םתא המל זא

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM