ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

...תידנלוה הסלס
2001 ינויב דנלוהב םייקתהש הסלסה סרגנוקמ ףיקמ חוויד
.רואנ תינור הכרעו הבתכ - יבערש ריפוא תאמ


סורסלס 2000 -מ רתוי ופסאתה ,דחוימב ןכוהו רגסנש ןולמב ,םדרטסמאמ העיסנ העש יצח ,דנלוה ,םלראה
.ישילשה יאפוריאה הסלסה סרגנוקל םלועה לכמ

םיליבומהו םילודגה תומשהמ דחא לש בשחוממהו יעוצקמה ןוגראה םע ףותישב סרגנוקה קפוה הנשה
."תוקפה סרוט טרבלא" יניטלה םלועב

.רתויב םיילושה ללוכ ,םיטרפה לכ לע םשוהש שגדב הטלב ןוגראה לש ההובגה המרה
.תוביסמלו תואנדסל הסינכ םירשפאמה ,דיה ףכ קרפל םיטרסו םיגת וקלוח לביטספה יפתתשמ לכל
טקרפ תפצר הבכרוה וב ,ןולמה תיב לש קנעה םלואה ומכ .םידקורה תוחונ לע הבשחמ ךות ורצונ םיאנתה
רמואש המ ,הסלס לביטספ תקפהל ופאש םינגראמה ,ןכש .לביטספה תרטמל דחוימב תמאתומה ,תירלודומ
.תודיעמו תוליפנ לביטספ אלו ,םידוקיר לביטספ
,ואדיו תוטלק :ןוגכ ,יניטלה דוקירה םלועמ םירצומ רכממל םינכוד םוקמב אוצמל ןתינ היה ,ףסונב
.ןהינימל T תוצלוח דע ברע תולמשו דוקיר ילענמ ,םינוש שובל יטרפו םיקסיד
.תוחונו המיאתמ הריווא תריצי לש טביה לכב העקשה לש איה הלבקתהש השוחתה ,ןכ םא

.ידימת ןפואב ןכדעתמש ,שדחה רמוחה לכ דומילל תואנדס ילב הסלס לביטספ םייקל רשפא ךיאו
זאקסו וקסיסנרפ :םש ויה .תואנדסב ךירדהל םלועב םיכירדמה ילודג תא ונימזה לביטספה ינגראמ ןכל
סיאולו 2001 תנשל הסלסב םלועה ףולא ,זאקסו ינו'ג :זאקסו םיחאה תשולשמ דחא אוה אלה) סל'גנא סולמ
,(לע-תינדקרכ הליחתמ תינדקר לכ ליבוהל תלוכיה לעב) ןודנולמ ויראמ רפוס ,("Salsa Brava" להנמ זאקסו
ידיחיה "רבג"ה) קרוי וינמ לוטסירב ןויס גנילייטס ,"לייטסה תכלמ" הנוכמה ,סל'גנא סולמ היילגנ יסו'ג
Salsa Lovers". - ימאיממ הנרו ,(םישנל לייטס דמלמש

העבראב דומיל וללכ תואנדסה .םאתהב בלתשהל לכי ורסלס לכש ךכ ,תומרה לכב ורבעוה תואנדסה לכ
.הדאורו L.A Style :תעכ הסלסב רתויב םיליבומה תונונגסהמ םיינשבו םימוחת
דואמ תצלמומה ,L.A ןונגסב םישנל לייטס תנדס .(תומרה לכב) הדאור דומילל תואנדס ,רמולכ
.ןתעונתב תויטילנאהו תונכוממה לארשי תונבל
.םיילגר תדובע לש תויצאיראווב תדקמתמה ,(סנייש) "Shines" תנדס
.תומדקתמו תובכרומ תויצאיראוו לש תואנדס :L.A ןונגסב תואנדסו

םנמא ומייקתה תויורחתה .תויורחת ויה םעפה םג ,תוצרא ןווגממ םיפתתשמ םע ,הסלס לביטספ לכב ומכ
ןתינש ,תיעוצקמה המרה לע םינומ המכב הלוע וזה "תונבבוח"ה תמר ךא ,םינבבוח לש תוגוזו תוצובק רובע
המרב םיעפומ וקיפה ,דוקירל רפסה יתבמ ,םידקור לש תוצובק ןתוא יכ םשרתהל רשפא היה .ץראב אוצמל
.ישיאה ואושל ףחסיהל ילבמ תאז לכו ,םינומיא לש הנש יצחכ תשרודש ,דואמ ההובג

,תויורחתה תליחת לע לוקמרב םיזירכמ ,הבחרל ביבס ומוקמ תא ספות לביטספה יפתתשממ דחא לכשכ
...םירחתמה תיילע לע םיזירכמ זאו .תלמשחמ הריווא תרצויו םלואב תררתשמ תררמצמ הממד
עקרל םידקור אלו ,םינוש םיעטק רפסממ הכורעו תבכרומה הקיסומ ילילצל דוקירה תא םינוב םירחתמה
םיעטקה לכב הרואפתבו תושובלתב העקשהב ןיחבהל היה רשפא ,ףסונב .אלמ ךרואב דחא ריש לש
הדהא תואלמ ויה ירחא לש תואושתה ,הרחתמ עפומ לכ ינפל לש הממדהמ לידבהלו .תורחתל וקפוהש
.תשגרמו המיהדמ המצועב ןוגרפו

בכיכ ףאו ,היפרגוארוכ לע םג יארחא היהש ,לגר עוטק ידי-לע קפוהש ,עפומ טלב תויורחתה יעפומ ןיבמ
הדאור עפומב בלישש ,דנלוהמ דוקירל רפס תיב םג טלב .יהשלכ תולבגומב שיגרהל היה ןתינש ילבמ עפומב
"Triller" פילקה תארשהב עטק קיפהש ,הידבשמ דוקירל רפס תיב לש הקפהב היה הכוזה עפומה L.A. ןונגסב
(ןשעו תובצמ ינבמ הללכש) המיאתמה הרואפתהמ קר אל םשרתהל רשפא היה .ןוסק'ג לקיימ לש
.הסלסה בצקב תויטוגה תועונתה בולישמ םג אלא ,תושובלתהמו

,הלילה ךות לא זזפל סורסלסל רשפאש המ .וכרענש תוביסמה וספת לביטספה לש לודגה וקלח תאש ,ןבומכ
סרגנוקב העמשוהש הקיסומה .ילארשיה להקל תרכומו תנגונמה הסלסהמ הנוש ,תיניטל הקיסומ ילילצל
,ץראב םייניטלה םינודעומב תעמשומה הסלסה לש תוישטיקהמ לידבהל ,דחוימב ינתא יפוא תלעב התיה
,תויח תועפוהב תוקהל ועיפוה תאז םע .'צויכו היבמוק ,הגנרמ ,ה'צ-ה'צ ,ובממ הברה םע תינבוק אל
הזה לביטספב ירהש ,םהינימל תורוש ידוקיר ילוטנ ויה םיברעה יכ ןייצל שי .תיטנתוא הסלס לש םעט ונתנש
...ומצע םע דוקרל ךרוצ ןיא דחא ףאלש ךכ ,דוקרל םיעדוי ם-ל-ו-כ

וניגפהו תואנדסבו תוביסמב םילארשיה סורסלסה וטלב ,הנטק התיה לארשימ הצובקהש הדבועה תורמל
.לארשיל םיינייפואה תומימחהו םייחה תחמש לש םעטב הדאור ידוקיר םע תוחכונ

זאקסו וקסיסנרפ לש הטיווסב ,After Party -ל םיברעה דחאב ונמזוהש ,ךכ ידכ דע ובבחתה םה יכ ררבתמ
תוניצס וליא-יאב םג ,ףיכהו םידוקירה ןיב הנייפאתה וזה הרוגסה הביסמהש תורפסמ תועומש .ןולמב
...הז דמעמב טרפל לכונ אלש ,Play Boy -ה ץורעמ

הפי בלתשה לביטספה ,הפוריא לש רוקה תוצראמ תחאל תבשחנ דנלוהש תורמלש הז עיתפמ יכהש המ
...תיחצנה שמשהו לקדה יצעב רוסחמה ףא-לע ,המימח תיניטל הריווא הרצונו ,דואמ
לביטספב סורסלסה לש רכממה ףוריטה םע טסרטנוקב ,ותוניתמו ויסומינ לע ,יאפוריאה יפואהש הארנכ
.תוינכדעהו תונשדחה םע תדחוימה הריוואל איבהש ,חלצומ יד בוליש ,והשכיא ,ורצי

םלוא ללוכ ןולמב תידימת הקסה הליבחב ללוכש המ ,דנלוהב םייקתה לביטספהש הדבועל טרפ ,םוכיסל
!!!אלפנ היה - םוחהמ וליק ינשכ תוזרל םידקורל םרגש המ ,םידוקירה

..."םהינימל םירוכמל םוחב ץלמומ" :םיפתתשמהמ דחא טטצל ימצעל השרמ ינא ,םוח ופורפאו

.םלועהמ תושדחה רודמבו לייטמה רודמב םלועב םיסרגנוק לע דוע

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM