ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הביתןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

ונגריא לארשיב םיטנדוטסהו םיריעצה לש תועיסנה תרבח אתסיא ףותישב ילארשיה הסלסה ןוגרא
רודמ ךרועל ופרטצה םילארשי 30 הינטירבב ןושארה הסלסה סרגנוקל העיסנ 2002 רבמצדב
תיווז םכינפל .םייחב םעפ לש היווחל ועסנו סרגנוקב טלקתל ןמזוהש ןריב (Paco) ןנור הקיסומה
.סרגנוקהמ הקיסומה רודמ ךרוע איבמש תישיאהבושתה ...זא ...ןיינעמ הז ימ תא ...וישכע רכזנ אוה המ עוראה זאמ םיישדוח ורבע רבכ ...ודיגת המ עדוי ינא ןוכנ ןכ
םע דחיב יתרבעש המיהדמה היווחה לע בותכלו תבשל לגוסמ תויהל םיישדוח יל חקל ...לבא ,םיישדוח ורבע ןוכנ איה
.הינטירב לש ןושארה הסלסה סרגנוקב םילארשי 29 דוע

והזו לודג היה ,תינללוכ הרוצב הנועו הבושתמ קמחתמ ימצע תא יתאצמ ?היה ךיא ..ונ םיבר יתוא ולאש ונרזחשכ דימ
הצוענ הרצקה הבושתל הביסהש יתנבה דואמ רהמ לבא ימצע לש הבושתהמ יתעתפוה תצק .ביחרמ אלו ףיסומ אל
ןיטולחל קתנתמ התא םהב םימי השולש ירחא ןאכ ונל שיש תורצה לכ םע ץראל הרזחהו !בוט ךכ לכ היהש הדבועב
ללגב קר הילגנאב יתרבעש המ לע בושחל ןוצר רסוח יל המרג תימוקמה הסלסה תנצס לכמו הנידמב הרוקש המ לכמ
.םש אלו ןאכ ינאש ער יתשגרה דימש הנטקה הביסה

תונורכז תולעהלו תונפתהל רשפאמ דימת אל םייח ונא וב םיעוראה בצק םגו ששואתהל םיישדוחמ רתוי יל חקל ןכ זא
.םימייקמ ונחנא זא ונחטבה ...לבא

.2002 רבמצד הינטירבב ןושארה הסלסה סרגנוק לע אלמה רופיסה םכינפל הנה זא

לארשי ג"בתנ - 06:00

היה ךכ ,שדחמ םעפ לכב תשדוחמ תושגרתהל םרוגש סוטל דמוע התאש העידיב דחוימב ג"בתנל העגהב והשמ שי
ץרמ לש השוחת תופייעה תשוחת תא הפילחה עתפל תועש 30 מ רתוי ןיע יתמצע אלש הדבועה תורמלו םעפה םג
.הייפצו תושגרתהו

הצובקהמ קלח תוארל תלוכי תונח לכמו תויה ילארשי הסלס ןודעומל ךפה עגרלש ירפ יטוידב ךורא בוביס ירחא
ונילע ,סיפה תלרגהב לודגה סרפב וניכז ונלוכו ןותימ ןיא וליאכ ירפ יטוידה תא םישרוחו תונורחא תוינק םיכרוע
.ןודנולבש ורתיה הפועתה למנל ונכרדב סוטמל

יתעמשש דע ,הסיטה ךלהמב םישגומה ךלמה ינדעמ תא דיספמ ינאש ךות יתנשיו םייניע יתמצע דימ ישיא ןפואב ינא
יצחכ דוע ריוואב תוהשל ץלאנ הפועתה הדשל השיגב העונת קקפ םייקש הדבועה רואל יכ עידומ סייטה לש ולוק תא
.םימעפ רפסמ ןודנול תא ונפקה הב העש

םלואל ץוחמ ריהמ שופיח ,סרגנוקל ונתוא תחקל רומא היהש סובוטואה רחא שופיחה לחה תודווזמה ףוסיא רחאל
לחה העסהה תא דיספהל ונל םרג ריוואב בוכיעה יכ ששחהו רבכו ונל הכחמ וניא דחא ףא יכ ריהבה םינפה ילבקמ
.הכילה לש תוקד 15 קחורמה 2 לנימרטב ןיתממ סובוטואה יכ הליג סרגנוקה ינגראמל ריהמ ןופלט ,יבילל בנגתמ
ןיתמה םש ינשה והצקל םירבועו וכרואל ותוא םיצוח הפועתה למנ יבחרב ילגר לויטל ונאציו תודווזמה תא ונסמעה
.סובוטואה

.ןודנול ורתיה הפועתה למנ 2 לנימרטל ץוחמ סובוטואה דיל - 14:00

יכ רושיא גהנל ונתנ םלוכ לש תוחכונה תקידבו םישנאה תריפס רחאלו וניתמה ונל קרש םיענכושמ סובוטואל ונילע
עידוה גהנה לבא (ךרעל תועש שולשכב ךרעומ העיסנה ךשמ יכ יל רסמנ ןודנולל ונתאצ ינפל) ךרדל תאצל לוכי אוה
.ךרדל תאצל היהי ןתינ ועיגי םהשכ קרו םיפסונ םיעסונ רפסמל םיניתממ יכ

ונבשי ךכו .הנתמה לש העש יצח דוע הז המ זא ונדעיל עיגנ תועש שולש דועב ןכש ועיפשה אל תופייעהו רוקה
םיעסונ אל ןיידע לבא סירפמ הרבח לש הצובק דועו היזנודניא ילאבמ גוזכ ולגתהש םיפסונ םיעסונ םתואל םיניתממ
ונתיא ומצעבו ודובכב סניישה ךלמ וקיר וטרופמ וקנלופ הפילפ .עיגה אוה זאו םיניתממ ןיידע ונחנאו העש רבכ הפלח
דובכ םוקמ יתנש לויטב םילארשיל האיכ סובוטואה לש ירוחאה קלחה תא וספת ןבומכש הרבחה וניפ דימ .סובוטואב
,...ךרדל ונאצי ףוס ףוסו .תירבעב וילע םירבדמשכ עדי אלש ידכב תאזו "סלזנוג" הביח םש ול ואיצמה ףאו הפילפל
רואת תא םכמ ךוסחא ינא .ךרעב תועש שולש ול הנוע תומימתב ינאו ונל שי העיסנ ןמז המכ יתוא לאוש הפילפ עגר
הנתמהה ןמזבש ול יתרפיס אלש לזמ .העיסנה ןמז ול ררבתה רשאכ עימשהש תידרפסב הללקהו ןולחה גפסש הכמה
.תועש שמחל עברא ןיב לש העיסנב רבודמש גהנה יל רפיס

הלאמש תוינפהו תורכיכה בורמ וב בלש היה םיקקפב לחוז סובוטואהו העונתה איש יאוולה תועש שמח דע עברא
חירש העידיה םג הרזע אל סרגנוקל העגהמ ונתוא קיחרהל ליבשב לכהו םיבוביסב עסונ גהנהש השוחתה תא ונלביק
.העיסנה ךלהמב ותאנהל גהנה ןשיעש יקוחה גוסהמ אל לבא הירגיסכ ררבתה סובוטואב טשפתהש רזומ

.סרגנוקה םייקתה הב "סנגקס" שפונה תרייעל ףוס ףוס ונעגה תועש 6 ןכ !!שש ירחא תאז לכבו

"סנגקס" ןוטלוב ןולמ - 21:30

.םירדחה תוחתפמ תא םיקלחמ וב ןטק םלואל ךרדב תודווזמה תא םיפסואו סובוטואהמ םידרוי
שפונ רפכ םא יכ ליגר ןולמב רבודמ ןיא אל .םירדחה תא אוצמל המידקו םיכרד תפמ תוחתפמ לש הליבח ידיל יתלביק
התיה אל תולעמ -2 לש רוקב ונלש םירדחה ומקומ וב רוזאה לא הכילההו םיבר םירטמוליק לש חטש לע שרפתמה
חקל גוז לכו דועו רטסבול ,םיבצה ,סונייקוא ומכ תומש םע םירדח רוזא ןיב עצמא תדוקנל ונעגה .הל וניפיצש היווחה
.ולש רדחה תא שפחל ץרו אצמש םינושארה תוחתפמה תא תוריהמב

ןולמה רדחב - 22:00

דע רטמוליקה תא ץרו םידגב ףילחמ ינא הצירב .תאזה העשב הקיסומ ןגנלו םלואב תויהל רומא רבכ ינא זולה פ"ע
ןוידטציא לדוגכ ולדוגש םלואב ימוקמ ןטילקת ילילצל םידקור םינדקר תורשע המכ הלגמו קנעה םידוקירה םלואל
.קנע טושפ קנע ,לגר רודכ

תבחרל םיפרטצמ םלוכו םינדקר דועו דוע םיפוצרפ דועו דוע םלואה תא שודגל ולחהו םישנא תואמ ועיגה העשכ ךותב
המכ לש קחרמב םלוא) תיזכרמה המבב ליחתהל הרומא התיה הלילב 12:00 העשב .םידקורו םידקורו םידוקירה
תא בוזעל םידקורה ולחה טאל ךכו םומיח תועפוה רפסמו םינפה תלבק (ישארה םידוקירה םלואמ םירטמ תורשע
.תיזכרמה המבל רובעלו םלואה

תיזכרמה המבה םלוא - 00:15

.תונושארה תורושב םילארשיה לכ אלפו אלפהו םיבשוי םלוכו דבלב הבישי תומוקמ קנע ןורטאית םלוא
.םידוקירה םלואל הרזחו הרצק העפוה הכרב תולימ רפסמ

יזכרמה םידוקירה םלוא - 01:00

ירנה םגו םלואב םיאצמנ םלועב םיכירדמה יבוט רשאכ שיא 2500 מ הלעמל ינפל טלקתל הדומ ינא ןכ יתשגרתה
םילארשיה הרבחה דצמ דודיעה לבא שגרתהל יל ומרג ירחא טלקתל תולעל רומאש םלועב דחא רפסמ ןטילקתה סלונ
.תיבב ומכ שיגרהל יל םרג 300 אלא שיא 30 ונייה אל וליאכ ושע םהש שערהו טלקתל יתילעש עגרב םלואב ויהש

המכ םע דוקרל דחא רבד קר םישפחמ םלוכ רשאכ סרגנוקב םידוקירה תבחרב תמייקש הריוואה תא ראתל השק
םרוגש ןפואב הבחרה עתפל תנקורתמ אבה רישה תליחתב דימו ריש לכ ףוסבש םכמצעל וניימד רתויש המכו רתויש
שפחל דימ םיצר םידקורה בורש הדבועב הצוענ הביסה רבדה ךכ אל ...םיכלוה םלוכו המייתסה הביסמה והזש בושחל
.השודגו האלמ תויהל םידוקירה תבחר תרזוח דימו םישדח גוז תב/ןב

רקוב ינפל הרצק המונת ףוטחל םירדחה ןוויכל ונינפ םלואה תא ורגסכ זא קרו הקיסומה הנגונ רקובב שמח העשה דע
.תואנדס סומע

רקוב תחורא - 10:00

ספספל ץלמומו יאדכ הילגנאב תשגומש רקובה תחורא תא לבא רזומ רבדה עמשי אל הילגנאב וייחב רקיבש ימל
םיצר החוראה םויסב דימו .ולכואל ידכב םדקומ םוקל םעט ןיאש ונעדי ןושארה םויה ירחאש םעט רסחו שבי לכוא
ןיב ץורמה .ברעב 18:30 דעו רקובב 11:00 העשהמ העש לכב תינמז וב ומייקתה תואנדס 8 ל 6 ןיב .תואנדסל
רידאה רוקה תא חיכשמ אנדס ףא ספספל אלש ןוצרהו םירטמ תואמ קחרמ ינשהמ דחא םיקחורמה םינושה תומלואה
דורשי תאז לכב םיליגרתה תורשעמ והשמש הווקמו תדמל המ רכוז ישוקב םלואל םלואמ רבוע ךמצע אצומ התאו
.ףייעה ךנורכיזב את אוהש הזיאב

הסלס תקיסומ עקרבשכ לכהו םיקסידב הלכו םילענב לחה םינוש תוריכמ ינכוד ומקומ הב תיקנע הבחרב ןיבל ןיב
ודמלש רחא וא הזכ ליגרת םיעצבמ םמצע תא םימלצמו םינדקר םידמוע אנדסל אנדס ןיב הקספה לכבו תנגנתמ
.בושו בוש וילע רוזחל היהי רשפאו חכשי אלש ידכב אנדסב

שמשלו תולעל ביבא תא הנימזה Edie The SalsaFreak רשאכ ןושארה םויב תניינעמ היווח התיה םילארשיה ונל
.לארשי תרצות והשמ םג הב היהש אנדסב ףתתשהל ונל אצי ךכו המגדהב הגוז ןבכ

יזכרמה םידוקירה םלוא - 20:00

םיעדוי םלוכ םעפה ךרדל אצוי ףסונ ברעו םידוקירה םלואב םיפסאתמ םינדקרה לכ טאל טאל שדחמ ליחתמ לכה הנה
ילוא ,םירהממ אל םילארשיהש ןיינעמ ,ןקורתהל ליחתמ םלואה 11:30ב רבכו תועפוהה םייקתהל תורומא תוצחבש
.??? עדוי אל דחא ףאש והשמ םיעדוי םה

תיזכרמה המבה םלואל ץוחמ - 00:05

ךיא ,תלדב םינושאר םילארשיה לבא לודגה ללחה הצקל דעו הרוגסה הסינכה תלדמ דמוע םישנא לש ךורא רות
םיחרואה תואמ לש םהינפ לע םיטבמה םג םילארשי בוט ונ ...םידוקירה םלוא תא םינורחא ובזע םה ןכש ןכתי הז
.םלוכ ינפל ןושאר ומצע אצומ דימ ללחל סנכנש ילארשי לכו דחא ףאל םיזיזמ אל רותב םידמועש

.םינושארה תומוקמב בוש םילארשיה ןבומכו תוחתפנ תותלדה
וזו סרגנוקב םיפתתשמה םיכירדמה לש םה תועפוהה בור תולעל תודמועש תועפוהה תארקל ונתוא ןיכמ ברעה החנמ
לש העפוהה תחא העפוהל םיכחמ םלוכ .רקובב תרחמל ףתתשהל םיצור אנדס וזיאבו ימ לצא טילחהל םיכרדה תחא
קרוי וינמ סותמ ןאוח לש תועפוה םיאור ןיבל ןיב לבא םויכ םלועב בוטה ןדקרהו ךירדמל בשחנש ימ זניטרמ יקנרפ
.רמאמה ףוסב תוארל ולכותש ירחא םיבר דועו

ובשי וב םגש תועפוה לש םיהדמ ברע דועו תואנדס לש םלש םוי דוע ללכש ףרוטמה ז"ולה ךשמהב םכתא האלא אל
ופחדי אלש ידכב (הירוטסיהב הנושארה םעפב יתעדל) םירמוש וביצהש תורמל תאזו תונושארה תורושב םילארשיה
ןמזב דציכ ףיסוא אל (רותב דומעל ילבמ סנכיהל םילארשיל עייס רבעשל ילארשי םירמושה דחאש תושעל המ) רותב
יצח תוחפל וליאכ עמשנ היה לארשיל עיגהשכ תונוש תונידמ תומש ןייצו םינדקר ועיגה ןכיהמ לאש ברעה החנמש
לע םג םכל רפסא אל .לארשימ הרבחה לע םעפה תויתימא תובר תואמחמו תובוגת ררגש המ םילארשיב אלמ םלוא
היה וליאכ םיעמשנ ילוא ירבדמ קלחש תורמל יכ רפסא קר לארשיל הרזח תשאיימה הסיטהו הרזח הכוראה העיסנה
םילועמ םינדקר לש הרידא תומכ םע םהב יתייהש םיחלצומה םיסרגנוקה דחא הז היהש !םיעט אלו רק ,סאבמ
?םכתיא המו .םש ינא האבה הנשב םגש חיטבמש המ המיהדמ הריוואו

הקיסומה רודמ ךרוע - ןריב (Paco) ןנור

ןכדעתהל םיצילממ ונאו םיפסונ םיפילק ףיסונ םיבורקה םימיב סרגנוקב ולעוהש תועפוההמ םיפילק ואדיו םכינפל
.הלענש םיפסונה םיפילקב תופצל ידכב (ןנער לע ץוחלל חוכשל אל) םעפ ידימ הז ףדל רוזחל וא ישארה ףדב
ןאכ וצחל הייפצל ונלש הירלגב סרגנוקהמ תונומת תוארל ולכות ףסונב

.הכירעהו םוליצה לע לייטמה רודמ ךרוע ןורהא יאחויל הדות -


השייאו זניטרמ יקנרפ
10.01.03
זיטרוא יסננו סותמ ןאוח
03.02.03
ורוטוא לאמזיא
15.02.03
     
     
   
   

Copyright © 2001-203 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM