ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

דוקירה רודמ ךרוע ןובטיס הירא תא תא רודמה חראמ םעפהו
הבוק לע תעדל םתיצרש המ לכ ובו ףיקמ רמאמ ןיכהש


:עקרו המדקה
ןייצ אוה האוקרב רוזא תא ראתל הצר הבוק לע ותינכותב (ימלוע עסמ) דלפ לייאשכ
Celia Cruz תמגודכ םילודג הסלס ינמא .םשמ קוחר אל הארנכ אוה ןדע ןג םייק םאש
תורמא םעו רדהו דובכ תנמ םע םהירישב הנאווהלו הבוקל םיסחייתמ Willie Chirino ו
יבירקה יאל בשחנה ,הבוק יאהש קפס ןיא .רוזיחה ךלהמב ךביל ת/בוהאל םירומשה חבש
אצוי ןפואב וימשר תא ריאשמ תיוושכעה הסלסה לש ירוטסיהה רוקמלו רתויב לודגה
איה ,הבוק לש הריבה ריע ,הנאווה .וב לדגש ימוקמ לכו ,ותוא דקופש ריית לכ לע ןפוד

לכב היוצמה הבמיטה תקיסומבו םירעוס הליל ייחב תנייפאתמו יאה לש רתויב לודגה תורייתה רוקמ
תולוג לבא ,םהב רקבל הושש םיירוטסיה םינבמו םינאיזומ תמגודכ תוריית ירתא המכ םנשי .ןודעומ
םוצע אוה ריעב םימייקה תוקהלהו םינודעומה רפסמ .דוקירהו הקיסומה ןה הנאווה לש תרתוכה
אלש החנהב תאזו הליל לכ יביסנטניא יוליב לש םיישדוחמ הלעמל םישורד םלוכ תא תוסכל ידכו
,קבט תודש ,םימיהדמ םיפוח ,םיפונ ,םיירוטסיהה תומוקמה ראש תא רוקחל ידכ ריעהמ םתאצי
אל ךא ,הנאווהב רקיעב הז רמאמב דקמתא ינא .עיצהל הבוקל שיש ,הזב אצויכו םייטנתוא םירפכ
תא ריכמה אשונל ילארשי החמומ - ינפג ןולא לש הבידאה ותרזעב יאה ראשל םג סחי תתל ילבמ
.עובק סיסב לע הבוקב םילויט ןגראמו םינש רפסמ רבכ הבוק

הקיסומה רודמב םיעיפומה םירמאמה תא אורקל ולכות הבוקב דוקירהו תוקהלה הקיסומל רושקה לכב
דוקרל השק ארונ םכל היהי ,וניזק ןונגס הסלס דוקרל םיעדוי אל םתא םא לבא (!!!בורקב) דוקירה רודמבו
שיש המ תא םיגפוסו הז ךותל םילדוג אלא ס"יבב דוקרל םידמול אל םשש ללגב טושפ ?המל .הבוקב
םוחב ץלמומ .תרחא ליבוהל םיעדויש םירבג וא ןונגס דוע דוקרל תועדויש תורוחב םש ןיא .ביבסמ
תססובמה ,הדאור ירועישב ףתתשהל טושפ איה הז תא תושעל ךרדה .העיסנה ינפל ןונגסה תא דומלל
םתטלחה םא .הבוקב םישועש ומכ ,הכילה ידעצ לאכ םידעצל סחייתהלו ,ינבוקה הסלסה ןונגס לע
ינבוק ןונגס לש המגדה/דומילל תוטלקה תחא תא ןימזהל ידכ םירלוד המכ דוע חטב םכל שי זא ,עוסנל
תא רפשל ידכ תושעל ולכותש בוט יכה רבדה ילוא הז .דוקירה רודמב ואדיוה תוטלק ףדב אוצמל ולכותש
םכרובע יתקליח ,רבסהה תא דוע ביחרהל ידכ .םשל םתעגהש ינפל דוע ,ינבוקה ןונגסב םכלש דוקירה
אב םתסש וא ,והשמ יבגל תוקפס םכל שי ןיידעו םלוכ תא םתארק םא .םיקרפ ישאר המכל רמאמה תא
םיישפוח ושיגרת ,"בל'ת לכאת .אל התאו הבוקל םיעסונ ונחנא" יל בותכלו םיעצפה לע חלמ תורזל םכל
.ךשמהב העיפומה email ה תבותכב שומיש י"ע ,הזה םיהדמה יאל עגעגתמ ינא המכ יל ריכזהל

.רמאמהמ ונהת
.הבוקב ונהת
.ללכב ונהת

.דוקירה רודמ ךרוע - ןובטיס הירא םכלש

    הריחבה תביתב אשונב ורחב רמאמב םירחאה םיאשונה יתתמ דחאל רבעמל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM