ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

עקרו המדקה

(!האנק בורמ קר) !הלימב וליפא הז תא יל וריכזת אלש ףידע ?סל'גנא סולל םיעסונ

תועש 5 "קר" לש קחרמב ,ב"הרא לש יברעמה הפוחב רתויב תוניינעמהו תוקקושה םירעה תחא
!שי ?הנשה תומי בור םחו חונ ריווא גזמ .המזגה אל וז "לכה הב שי" !לכה הב שיו .קרוי-וינמ הסיט
!שי ךיא דועו ?יתחכשש םירחא םירבד !שי ?השדח העדוהל דעו הפמ םייוליבו תויצקרטא

!הסלס ןבומכ ,הא ?והשמ ונרסחה

םינשה תעברא ךלהמבו ,ב"הראב הסלסה לש ינשה זכרמה איה סל'גנא סול ,קרוי-וינ ירחא
הטשפתה קר הסלסה ,ללכב תוברתבו הקיזומב יניטלה לגה לש הפונתה תרזעבו תונורחאה
.תשביה לש הבחורלו הכרואל רכה ילבל החתפתהו

.הלשמ הסלס לש דוקיר ןונגס שי ,םלועב רחא םוקמ לכל ומכ ,סל'גנא סולל
םייתסמ םצעב ןוימדה .ץראב דוקירה ןונגס תא ריכזמ יד אוהו ,"3 בצקב ןונגס" ארקנ ןונגסה ,ןורקעכ
םידוקיר לש תודוסיהמ תועונתו םיליגרת לש בוליש ונשי ,הנוש םיילגרה תדובעו םיבוביסה !ולא םילימב
לע םירמאמ תרדס םסרפתת ךשמהב).דועו לור דנא קור ,ה'צ ה'צ ,ובממ :ומכ םינולאסו םייניטל
(םינוש הסלס תונונגס

ןונגסל לגרתהל ,ןודעומב ברעה תליחתב הסלסה רועישל תכלל אוה ,ןכ לע םיבושחה םיפיטה דחא
הארנו .הקיזומ התוא וז הקיזומהו .םינש דקור םכמ קלח עדוי ינאו תורמל םישדח םירבד דומללו
.ץראב םידקור םתיאר אוהה וא איהה תאש עבשיהל רשפאו טעמכו .םיבוביס םתוא םה םיבוביסהש
.םלועב םוקמ לכב הנושארה םעפב דוקרל םיכלוה רשאכ םיבושחה םיפיטה דחא יאדוו והז
(...באכ הז יל !ישיא ןויסנמ)

חילצמש םיוסמ ןודעומ תא שי םוי לכב ,םוקמ לכב ומכ ךא ,הסלס ינודעומ לש בר רחבמ שי םוי לכב
יד הלימ ?םיבוט .!םיבוטה םינדקרה תא ןבומכו הבוטה הקיסומה ,תובוטה תוקהלה תא וילא ךושמל
שבייתת םכלש ןושלהש ךכ םילועמ תוינדקרו םינדקר שי סל'גנא סולב !היינש הבשחמב הבילעמ
!ץוחב היולת ראשית יאדווש ןמזה בורמ

לכלו תוצובקל םיניוצמ םיכירדמ י"ע הסלס תואנדס םעפ ידימ םימייקתמ ,ןושארו תבש ,עובשה יפוסב
.לויטה ךלהמב וזכ אנדס בלשלו קודבל יאדכ ,םישדח םירבד דומללו עיקשהל הצורש ימלו ,תומרה

רבד בושו .הז רודמב תוצלמההו םיפיטה רחא ובקע טושפ סל'גנא סולב הסלסה תא תוצמל ידכב
ענמיהל ולדתשת ,םלועב םוקמ לכב הסלסל עגונב תולאשב ילא בותכל םילוכי םתאו תורמל ,ןורחא
!לבסנ יתלב היהי טושפ באכה !באכה..!סל'גנא סולל םיעסונ םכנה יכ ןייצלמ
(...ןבומכ יטרפ ךירדמל םיקוקז םתא ןכ םא אלא)

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM