ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:םינודעומ
.הסלס ברע םייקתמ ןכא יכ אדוול העגה ינפל ןודעומל רשקתהל ץלמומ

:םיצלמומ
The Sportsman's Lodge - ישיש םוי
The Mayan - תבש םוי
The Boathouse - ןושאר םוי
El Floridita - ינש םוי
Club Mambito - ישילש םוי
Rudolpho's - יעיבר םוי
The Conga Room - ישימח םוי

םוי ותואל רדסב
תצלמומ הפולח
םוי ותואל ץלמומ

Sportsman's Lodge :ןודעומ
4243 Coldwater Cyn. ,Studio City :תבותכ
Information (310) 450-8770, (818) 755-5000 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ :הקיסומ
!םיליגה לכ
:הסינכ ליג
העיפומש הקהלב יולת $15-20 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 02:00 - 22:00
:תועש
8 :םינדקר 9 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
.וטנ דוקרלו םירבח םע תכלל ןיוצמ ןודעומ ,סל'גנא סול לש ילאווב
.םש תועיפומ תומסרופמ תוקהל םעפ ידימו םיריעצ םג שי ךא רגובמ תצק להק
.ישיש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי
:תורעה

MONTE CARLO and Baby Rock of L.A :ןודעומ
333 Corner of Boylston & 3rd St Boylston Ave, Downtown Los Angeles :תבותכ
(323) 9856-723 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
הקהל + DJ
:הקיסומ
!םלוה שובל הלעמו 21
:הסינכ ליג
$15-12 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 21:30
:תועש
8 :םינדקר 9 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
עיגהל ץלמומ .סל'גנא סול לש ןואט ןואדב ,דאמ תיניטל הריווא םע ןודעומ
.ישיש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .ריעצ להק !בוט שבלתהלו םדקומ
:תורעה

The Mayan :ןודעומ
1038 S. Hill St, Downtown Los Angeles :תבותכ
(213) 4287-746 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
(!תולועמ) תוקהל + DJ
:הקיסומ
(!דואמ םידיפקמ) םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
$12 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 02:30 - 21:30
:תועש
9 :םינדקר 9 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
,הריוואה ,בוציעה ,ןודעומב רקבל בייח עובשה ףוסב סל'גנא סולב אצמנש ימ
הסלס לש יצחו העש לכו ,ףופצ יד !לכה טושפ ,םינדקרה תוקהלה ,הקיסומה
םיבוטה םינדקרה בורו ,הווש לבא HOUSE, תקיסומ לש תוקד 15-20כ שי
!בוט שבלתהלו םדקומ עיגהל ץלמומו סל'גנא סול לש ןואט ןואדב .םשל םיכלוה
.תבש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .ריעצ להק
:תורעה

Giggles Nightclub :ןודעומ
215 Brand Avenue in Glendale :תבותכ
(909) 305-7800 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
הקהל + DJ
:הקיסומ
םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
$15 :ףירעת
(21:30 - 20:30 רועיש) 03:00 - 21:30
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .סל'גנא סול חרזמב ,דאמ תיניטל הריווא םע ןודעומ
.תבש
:תורעה

The Boathouse :ןודעומ
Santa Monica Pier :תבותכ
  :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ
:הקיסומ
! םיליגה לכ
:הסינכ ליג
.ריחמ יצח 10-18 םיאליגב םידליל, ליגר $5 :ףירעת
(14:45 - 14:00 רועיש) 22:00 - 14:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
הנושו הסלס לש תררחושמ הריווא בלשמו ,םיה ףוח לע שממ אצמנה ןודעומ
.תניוצמ הקיזומ םש DJ -ה ללכ ךרדב .תולילב םילעופה הסלסה ינודעומ רשאמ
שובלב ךרוצ ןיא !הללאל ףופצ היהנו אלמתמ םוקמהו תויה םדקומ עיגהל יאדכ
!וקירטהו סני'גה ישבול תחמשל םלוה
:תורעה

Steven's Steakhouse :ןודעומ
5332 Steven's Place, City of Commerce :תבותכ
(323) 723-9856 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ
:הקיסומ
הלעמו 18
:הסינכ ליג
18:00 ינפל כ"דב - םניח :ףירעת
24:00 - 17:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
יניטל לכוא בולישב םידוקיר עיצמ אוה רשאכ ,דאמ תיניטל הריווא םע ןודעומ
להק תוחפ ,יניטל להק ובורב להקה (!םידקמש ימל םניח ינקיסקמ לכוא שי)
םיעובק םינדקר .םינוש DJ ינש םע םידוקיר תובחר יתש ןנשי םיתיעל .יאקירמא
.ןושאר םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .20:00 ירחא םיעיגמ כ"דב
:תורעה

El Floridita Restaurant :ןודעומ
1253 North Vine Av. Hollywood :תבותכ
(323) 871-8612 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ -ו הקהל
:הקיסומ
הלעמו 18
:הסינכ ליג
$10 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 20:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
הלועפ לש הכורא הירוטסיה תלעב (רקי תצק) יטנטוא לכוא םע תינבוק הדעסמ
ךא ,ןטק ירחסמ זכרמב תמקוממ םויכ .דווילוהב תיאטירבלסה המהובה ברקב
תספותה תרחא הקהל םוי לכב טעמכ .בוט להק דימת תכשומ תאז תורמל
(!דחפ סומע) הז םוקמב רקבל רתויב בוטה אוה ינש םוי .עובשב םוי המצעל
תומכ לע הלבגה שיו תויה ןופלטב ןחלוש ןימזהל וא םדקומ עיגהל יאדכ דימתו
.הלועמ הריווא לבא "תיציפ" םידוקיר תבחר .סינכהל רתומש םישנאה
:תורעה

Rudolpho's :ןודעומ
2500 Riverside Dr. , Silverlake :תבותכ
(323) 669-1226 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
(ינש ימיב הקהל םימעפל) DJ
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
(הקהל שי רשאכ $10) $7 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 20:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
עיגהל רתויב םיצלמומה םה יעיבר ימי .הסלס דוקרל סל'גנא סולב םוקמה
רועישה תא תחקל רתויב ץלמומו (...םישלח םיתיעל ינש ימי) .הז ןודעומל
יניטל דואמ ןודעומ .ימוקמה ןונגסב בלתשהל ןיינועמש ימל ברעה תליחתב
עיגמש ימ קלאב ריד .םשל םיעיגמ םיבוטה םינדקרה בורו ,להקה תניחבמ
!לארשימ Paco ו יאחוימ DJ ROBBY ל םח ש"ד רסומ אלו םשל
:תורעה

Club Mambito :ןודעומ
2941 Main St., Santa Monica :תבותכ
(310) 396-6658 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
D.J - ו הקהל
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
$10 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 20:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
ןתינה רועישה תא תחקל ץלמומ סל'גנא סול ןונגסב הסלס דומלל ןיינועמש ימל
הקיזומ םע ולדוגב ינוניב ןודעומ (הסינכה ריחמב לולכ) .ברעה תליחת ינפל
.םוקמ ספא דע אלמ ללכ ךרדבו (יאקירמא רתוי) ןווגמ להק ,הלועמ
:תורעה

The Torrance Marriott - Pitchers Lounge :ןודעומ
.הפועתה הדש דיל - 3635 Fashion Way, Torrance :תבותכ
(310) 316-3636 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
D.J
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
(רועישב םיפתתשמל $5) םניח
:ףירעת
(19:00 - 20:30 רועיש) 00:30 - 19:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
הבוט הקיזומ לבא ןטק יד םוקמ .הסלסל ישימח ימיב תובוטה תויצפואה תחא
.םיבוט םינדקרו
:תורעה

Argyle Hotel (Fenix Room) :ןודעומ
8358 Sunset Blvd, Hollywood :תבותכ
(310) 848-6677 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
D.J - ו הקהל
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
$10 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 20:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
שי ןיידע םא אדוולו רשקתהל יאדכ ןכלו (22.9.99) סל'גנא סולב שדח ןודעומ
סל'גנא סול לש םייזכרמה םייוליבה יזכרממ דחאב םקוממ .יעיבר ימיב הסלס
ריעב םימסרופמה הקיזומהו קורה ינודעומ לכ דיל -SUNSET STRIP-
.רוקיב םיווש רשא (דועו House of Blues, Go-GO Club, The Roxy, Viper Club)
:תורעה

Pa Paz :ןודעומ
1716 North Cahuenga Blvd., Hollywood :תבותכ
(323) 461-8190 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
D.J
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
$10 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:00 - 20:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
הבוט םידוקיר תבחר הנשי ךא אלמ דימת אל ,דווילוה זכרמב דמחנ ןודעומ
.הלועמ הקיזומו
:תורעה

The Conga Room :ןודעומ
5364 Wilshire Blvd., Los Angeles :תבותכ
(323) 938-1696 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ -ו הקהל
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
(הקהלבו עפומב יולת) $10-25
:ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 02:00 - 22:00
:תועש
8 :םינדקר 9 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
המכ סופתל ןתינ וליפא רשפא םימעפל ,סל'גנא סול זכרמב בצועמ ןודעומ
ךא אלמ דימת אל .רקי תצק ןכלו תווש תועפוה םימעפל שי .םשו הפ םיטירבלס
.הלועמ הקיזומו הבוט םידוקיר תבחר הנשי
:תורעה


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM