ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:םיפיט

:הניל .1
םיצלמומ הניל ירוזא ןלהל
West Hollywood, Westwood, Santa Monica, Beverly Hills

:הרובחת .2
(!תיתחת תבכר ןיא) הבולע סל'גנא סולב תירוביצה הרובחתה .הייהשה תפוקתל בכר רוכשל רתויב ץלמומ
.רקי קסע הז תוינומ ריעה לש הלדוג תאפמו
אל וז םא ,בכרה תא לבקל םעיגמ רשאכ כ"דבו ,הלוז/הכומנ יכה המרב ץראהמ בכר ריכשהל רשפא)
רתוי המרב בכר םילבקמ כ"דבו Upgrade Free הלבקב שקבל רשפא (טסוגוא-ינוי) תרעובה הנועה
(ההובג

:לכוא . 3
!םיטעומ אל םיגיצנ םש ונל שי םשה ךורב !ןימחו לפאלפ ,המרוואש ,םיחוציפ וליפא !לכה שי

:רקבל הוושש תומוקמ .4
Universla Studio's, Bevely Hills/Rodeo Drive, Hollywood, Magic Mountain'
!ררבל הוושש דוע שיו Gehtty Center, Malibu, Venice Beach (תבשו ןושאר ימי)

:(םוקמ לכל יאדוו) סל'גנא סולב הסלסל םיפיט - תעדל בושח דואמ

תחקל הבוח ןכ לעו ,הלעמו 21 יאליגל הסינכה תא םיליבגמ ,םינודעומה בור - ההזמ הדועת .א
רוחבה תא ורבעתש יוכיס ןיא תרחא ,ללועה ליג תא תנייצמ רשא ההזמ הדועת וא ןוכרד
!הסינכבש יייררייירררשה
יסנכמ .םלוה שובל םישרוד ש"פוס לש וליא דוחייבו םינודעומה בור .וקירטו סני'ג רדס לסח :שובל .ב
וקירט רבכ יתרמא) תיתנפוא הצלוח וא םירותפכ תצלוח ('וכו יקאח ןונגס סני'ג וא ,יורדוק אל) דב
.רזיילב םישרודש הלאכ ףא שיו (..םתקחצה !?טרופס ילענ) ברע ילענ (!?אל
."Show" - ה ביבס בס ,הסלס רשאמ ץוח ,ברעהמ הברה ,רהוזה ריע ,סל'גנא סולב םינודעומב
דוקרל ומיכסי/ונימזי רתוי ךכ הפי י/שבלתת .תוסחייתהה םאתהבו ךירצש ומכ םישבלתמ טושפ םישנא
(.םלוע הז םלוע ,תושעל המ) .םכתא
ץראב םינודעומבמ קלחבש תורמל ,"3" ה לע ןונגס ,הנוש יד דוקירה ןונגס - "ביואה תא דמל" .ג
תליחת ינפל ןודעומב רועישל עיגהל רתויב ץלמומ .סל'גנא סולב דוקירה ןונגס תא תוקחל םיליחתמ
,ןויסנמ .םישדח םיליגרת המכ כ"חאו סיסבהמ םידמלמ ובש (כ"דב 20:00-21:30 תועש) ברעה
(םירמוא ךכ ןפוא לכב) ?אל דומלל בושח דימתו ,ימוקמה דוקירה ןונגסב בלתשהל לק רתוי ךכ
םינודעומה !םיאפר ריע איה רקוב תונפל 1:00/1:30 העשה ירחא סל'גנא סול :יוליב תועש .ד
בושח .תושעל המ ןיאו ינוריע רזע קוח !ה'לטט ומכ ןושיל םיכלוה םלוכו םישבייתמ םיראבה ,םירגסנ
ידכב םג (22:00 דע םניח תוסנכנ תונבש םינודעומ שי) 22:00/22:30 םדקומ יד ןודעומל עיגהל
.הסינכל רותב ןמז זבזבל אל ליבשב םגו ,קיפסמ תונהל
יאדכו םינוש תומוקמב הסלס לש םייתנש םיסרגנוקו תועפוה ןנשי םעפ ידימ :תועפוהו םיעוריא .ה
.תושדחה רודמב ןכדעתהל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:25 PM