ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

.דירדמ לע הריקס איבמה (Moreno) רומ D.J תא רודמה חראמ םעפהו

:עקרו המדקה
איה תיאפוריא הריב ריעכו דרפס זכרמב קוידב תמקוממ ריעה ,דרפס תריב דירדמ
,םינואיזומ הב םיזכורמו תונמואהו תוברתה ימוחתב תיביסנטניא תוליעפ תעפוש
תרצוע שממ וז ריעב םיקיתעה םינבמה רומיש תרוצ ןכ ומכ .םיביהרמ םינגו םיקראפ
הלילה ייח ףסונבו .הפוריאב רתויב תופיה םירעה תחאל םתעגה יתעדלו ,המישנ
,הרפוא ,וקנמלפ ,ןורטאית יעפומ : ןוגכ תויוליעפ לש עפש םיעיצמ הב םיחתופמה
.הסלס......ןבומכו עונלוק


.בזכאתי "WOW" דיגהלו דירדמב הסלסה ינודעומל עיגהל הפצמש ימ לכש רמואו םידקא
םבורבו עובשה תומי לכב טעמכ םילעופה הסלס ינודעומ לש בר ןווגמ העיצמ דירדמ ריעה םנמא
לש ןבומב תנשוימל ןווכתמ אל ינאו ץראל תיסחי תנשוימ טעמ הקיזומה ךא, דוקירל דואמ חונ חטשמה
.םירישה לכ תא והזתש חוטב ינא ךא ,דואמ הנשיו תרחסוממ הסלס אלא ,הקיתעו תיסאלק הסלס
ינודעומ לכב םירועיש םימייקתמ םנמא - תחא הביסמ תאזו ההובג הניא םיימוקמה םינדקרה תמר
אלא דוקירב םיניינעתמ אל םהש יתנבה רצק רוריבמו ,טעמכ םהילא םיעיגמ אל םיימוקמה ךא הסלסה
- Salsa Con Sabor.תאז תא םירמוא םהש יפכ וא "המשנהמ דוקרל" ארקנש המ וא המצע הקיזומב
םיעפשומ םה ךא (ץראב הסלסל דואמ המוד) ינאיבמולוקה ןונגסה ונה םיימוקמה לש דוקירה ןונגס
- Rueda שי וליפאו ,ולא םינודעומל םיעיגמש םירייתה עפש לשב - L.A ןונגסמ דואמ
.(םירוכמה לכל)

אלש ךכל הנווכהו ,טולקתה תרוצ קויד רתיל וא םיברעה ןונגס וניה וילא םינכומ תויהל שיש ףסונ רבד
- Salsa, Merengue, לש םיצבקממ םייונב םלועבו הפוריא בורב ,דירדמב הסלסה יברע ץראב ומכ
לוכי הסלסל טרפ םירחאה דוקירה תונונגס תא בהוא וניאש ימש בצמ רצונ ךכו תומכ התואב Bachata
.העש יצחמ רתוי שבייתמ ומצע תא אוצמל

    הריחבה תביתב אשונב ורחב רמאמב םירחאה םיאשונה יתתמ דחאל רבעמל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 05-05-2016 09:07 PM