ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

עקרו המדקה

קרוי-וינש דואמ יאדכ ,תימלועה הסלסה תנצסב םויכ םיטהולה תומוקמה דחא תא םישפחמ םתא םא
.ךרדב תונחתה תחא היהת

הסינכה רעש תא הווהמו ב"הרא לש יחרזמה הפוחל תנכושה ,קרוי-וינ לע םירבדמ רבכ םא םצעב
לע ןתעפשהב תויזכרמה םירעה תחאכ התוא ומקמיש הלאכ ויהי יאדוו ,"תומולחה ץרא"ל יזכרמה
- קרוי וינב ועיפוהו ולדג תוקהלהו םימסרופמה םירמזה בור .יניטלה דוקירהו הסלסה תקיסומ
ררבלו ןכדעתהל דואמ יאדכו ,Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Puente, Tito Nieves, Oscar D'leon
.ריעב םיהוש םתא הב הפוקתב תועפוה לע

ץראב דוקירה ןונגסל ליגרש ימ !םתרהזוה ואר ."2" לע ןונגס ארקנה ידוחיי דוקיר ןונגס םייק קרוי-וינב
תבחר לע ךרד קרש דחא לש אוה קרוי וינב םינדקרל האוושהב ולש בצקה שוח יכ הלגי ,L.A ןונגס וא
לא לבא .םיבוביסה םג ךכו ץראב ןונגסל האוושהב הנוש (!)דואמ םידעצה לש הריבשה .םידוקירה
ןתינ (...רוזעל םיבהוא שממש הלאכ שיו ) תימוקמ תבדנתמ וא בדנתמ ילואו תונלבס תצק םע !שואיי
.הנושה דוקירה בצק לע טלתשהל

םיימוקמה הסלסה ירועישל תכלל יאדכ - !הבוח קרוי-וינבו ,הנוש דוקיר ןונגס םע םוקמ לכב ומכ שממ
םילועמ םינדקר קרוי-וינב שי ,הנושה ןונגסה תורמל .ברע לכ תליחתב תומוקמה בורב םינתינה
.םיעצבמ םהש תועונתהו תוקלחה תועונתהמ (!)תוזיבש לבקל רשפאו ,הבחרה לע םיפחרמ טושפש

םצעב והז ."Shines" ארקנ אוהו הריבכ תוירלופופ ספותש ףסונ דוקיר ןונגס קרוי-וינב םייק ,ףסונב
(!!!!תורוש דוקיר אל שממ לבא) הרושב וא דמצב םידקורה םהמ המכ וא םינדקר לש ולוס דוקיר
עקרל המיהדמ םידעצ תריבשו םיילגר תדובע בלשמ ןונגסה .דוקירב המשנה תא םינתונ טושפו
הז םלשומ םואיתב םידעצו ,םיבוביס ,תועונת םיעצבמ הרושב םינדקר לש הצובק תוארלו ,הקיסומה
.האנק ררועמ שממ

םינודעומה דחאל עיגהל ץלמומ םוקמ לכב ומכו .תוצלמה רפסמ ןאכ ואצמתו ,עפשב םימייק םינודעומ
.עובש ותואב תובוטה תועפוההו םינדקרה בור םיזכרתמ ןודעומ הזיאב ררבלו

!קרוי-וינב הרידא היווח םכל הפצמ טושפ

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM