ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:םינודעומ
.הסלס ברע םייקתמ ןכא יכ אדוול העגה ינפל ןודעומל רשקתהל ץלמומ

:םיצלמומ
Wild Palm - ישיש םוי
Copacabana - תבש םוי
Wild Palm - ןושאר םוי
Hush - ינש םוי
SOB's - ינש םוי
Copacabana - ישילש םוי
Nell's - יעיבר םוי
Latin Quarter - ישימח םוי

םוי ותואל רדסב
תצלמומ הפולח
םוי ותואל ץלמומ

Wild Palm :ןודעומ
1601 Bronxdale Avenue, Bronx :תבותכ
(718) 518-1247 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
ישישו תבשב הקהל + DJ
:הקיסומ
םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
  :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 21:30
:תועש
8 :םינדקר 9 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
שבלתהלו םדקומ עיגהל ץלמומ .יניטל דואמ רוזיא ,סקנורבב תיניטל הריווא םע ןודעומ
.ישישו ןושאר םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .ברועמ להק !בוט
:תורעה

Copacabana :ןודעומ
617 W. 57 Street :תבותכ
(212) 582-2672 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
!תולועמ תוקהל + DJ
:הקיסומ
(!דואמ םידיפקמ) םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
$15-25 :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 03:00 - 21:30
:תועש
10 :םינדקר 9 :הבחר 10 :הקיזומ
:גוריד
םינדקרה בורו םש םיעיפומ םיעודי םירמזו תוקהל .קרוי-וינב םסרופמ יכה םוקמה
(9:30) עובשה ףוסב םדקומ עיגהל ץלמומ .עובשה ףוסב םשל םיעיגמ
.תבש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .ןודעומל סנכיהל השק דואמ תרחא
:תורעה

Hush :ןודעומ
17 West 19th Street 5th Avenue :תבותכ
(212) 989-4874 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
הקהל + DJ
:הקיסומ
םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
10$ :ףירעת
(20:00 - 18:45 רועיש) 01:00 - 20:00
:תועש
10 :םינדקר 9 :הבחר 10 :הקיזומ
:גוריד
!בוט שבלתהל הבוח .םויכ קרוי-וינב םח יכה רבדל דואמ רהמ ךפהש שדח ןודעומ
.ינש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .רתויב םיבוטה םינדקרה םע ברועמ להק
:תורעה

SOB's :ןודעומ
204 Varick Street :תבותכ
(212) 243-4940 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
(!תולועמ) תוקהל + DJ
:הקיסומ
םלוה שובל - הלעמו 21
:הסינכ ליג
.הנתשמ ףירעת כ"חא 18:30-19:00 תועשה ןיב םניח הסינכ
:ףירעת
(20:30 - 19:00 רועיש) 02:00 - 20:30
:תועש
10 :םינדקר 9 :הבחר 10 :הקיזומ
:גוריד
,הסלסל םיטהולה תומוקמה דחא ,ןודעומב רקבל בייח קרוי וינב אצמנש ימ
!!!ץלמומ דואמ ןודעומ םש םיעיפומ םירמזהו תוקהלה בורו
.ינש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי
:תורעה

Nell's :ןודעומ
825 Third Avenue :תבותכ
(212) 675-1567 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
הקהל + DJ
:הקיסומ
שובל לע םידיפקמ - הלעמו 21
:הסינכ ליג
19:00 ינפל $3 :ףירעת
01:30 - 18:00
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
בולישב הסלס תקיסומ .הנוילעה המוקב תולועמ תוקהל .בוט םינדקר להק
.ינבוק ןונגס
:תורעה

Latin Quarter :ןודעומ
2551 Broadway, New York :תבותכ
(212) 675-6400 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ -ו הקהל
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
 
:ףירעת
(20:30 - 19:00 רועיש) 02:00 - 20:30
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
.ישימח םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .הלועמ הקיסומו םיבוט םינדקר םע דמחנ ןודעומ
:תורעה


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM