ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

קרוי-וינב הנאבוקהפוקה ןודעומ לש הריגסה תביסממ דחוימ חוויד  

תומולחהמ תחא קפס אלל איה קרוי וינ .םישגהל הצור היהש תומולח המכ יאדוו שי ורסלס לכל
.םישגהל בייח שממ לבא ...בייח ורסלס לכ טושפש וללה
(ךבוסמ וניא ומצעשכלש רבד ,2-ה ןונגסב דוקרל עדוי אוהו הדימב תאזו)

םעפהמ הבוטל התנתשה ןטהנמ .ומצע ינפב םלוע םצעב איהש וזה ריעב ילש היינשה םעפה וז
םיעפושה הלילה ייחמ תונהל טרפבו ,ריווקס סמייט ,ןואטנואדב בבותסהל ףיכ שמו ,הנורחאה
תניצס ...ןבומכו !רחא םוקמ םושב הרוצה התואב תווחל ןפוא םושב ןתינ אל םתוא םינווגמהו
תוחפ וא רתוי הסלס יברע םימייקמ םיבר םינודעומ .תונורחאה םינשב רכה ילבל החתפתה הסלסה
ללכ ךרדבו .(קרוי וינב םיפיטו םינודעומ ואר) םיצלמומ םינודעומ לע ררבל דואמ יאדכ ןכל ,םיחלצומ
וניכז ךכ .ריעה יבחרב םינוש םימיב תועודי הסלס תוקהל לש םניח םיטרצנוק םימייקתמ ץייקב
,ישיש םוי ברעב שיא 3000 כ דוע םע םניח עפומב Los Hermanos Morenos תא תוארל
!םימואתה ילדגמ לש הבחרב
    


ונייה םא .םסרופמה Copacabana ה ןודעומל עיגהל ונזרדזה ,ונתחנש רחאל ןושארה ברעב רבכ
סייטה תא םירשוק ,סוטמה תא םיפטוח חטבל ונייה ,ברעה ותואב ונל תופצל דמוע המ םיעדוי
.קרוי וינב םדקומ רתוי תחננש ליבשב זגל לגרה תא ול םידימצמו אסיכל
ןמזב !לעמש תמוצה דע םירטמ 200-כ לש ןמאיי אל רות ךרתשה ןודעומל ונעגהשכ 8:50 העשב
,ינאיבמולוקה תואמצעה םוי דובכל הביסמ ןודעומה ךרוע ברעה ותואבש רבתסה ,םיניתממ ונחנאש
La Mega 97.9FM. וידרה תנחת ךרד עפומה לכ עמשנ ךומס הנחש רדנט ךותמו
קחרמב ונייהשכ אקווד ,טרס הזיאמ חקלנ הז לכ וליאכ ומכו ,(!)רותב וניכיח תוקד םישימחו העש
המל ונווכתה תמאב םהו .ןודעומל םישנא םיסינכמ אל רתויש םיעידומ הסינכהמ םירטמ המכ
יניע םע ונרתונ ונחנא קרש תוקד רפסמ רחאל לבא ,סנכיהל יוכיס היהי םא תוארל וניכיח !ורמאש
םוקמל תונפתהל אלא הרירב הרתונ אל ,הסינכב רברבגה תא ענכשל וחילצה אלש ,תובוצע בלכ
.ברעה ראש תא לצנלו רחא
:תחא המב לע ועיפוהברעה ותואב ,הבזכאה לדוג תא ןיבהל ידכב קר
EL Combo De Las Estrellas, Pastor Lopez, Fruko Y Sus Tesos, Grupo Gale,
Tito Gomez and Muncho Santana of Grupo Niche, Cuco Valoy
!!!וניניע תא תופיצמ תועמדשכ...וידרה תנחת ירודישב רחאה ןודעומל ונכרדב ונעמש םלוכ תא

תופחל הרזע Copcabana ה לש הריגסה תביסמב ונל הנוכנש היווחה (לודג שממ לבא הזו) לבא
!ןיבי ףוסה דע רופיסה ראש תא לובסיו האלה ךישמיש ימו....ברעה ותוא לש הלודגה הבזכאה לע

ןיא .ולוכ םלועב יאדווו קרוי וינב הסלסה תוישואמ דחא אוה Copacabana ה ןודעומ ,עדוי אלש ימל
וליפא וא םש ועיפוה אלש םימסרופמ הקהל וא ןדקר, ןגנ ,רמז הז םאב הסלס ןמוא םוש טעמכ
לכל תחאש רבתסמו .םינש תורשע רפסמ רבכ םייק ומצע ןודעומה .הזה ןודעומב םכרד תא ולחה
תביסמ לש היווחה תא תווחל ונל רשפא םצעבש המ ,רחא םוקמל ןודעומה רבוע םינש המכ
טעמכ ןתינ םצעב .םישדוח 11 -כ דועב שדחה םוקימב ותחיתפ תארקל ןודעומה לש הריגסה
.קרוי וינ לש םירהוזה םינמזה םתואב The Paladium ידגאה ןודעומל ותוא תוושהל

ונחנא ,ןודעומה לש הריגסה תביסמ ברעבש ונטלחה ,םדוק ברע ותוא לש הצמחהה תיווח רחאל
חילצנ ןכאש םיחוטב תויהל ליבשב קר ,ברעב 6:00 , ןודעומה לש החיתפה תעשב רבכ םיבצייתמ
.ברעב 7:00 העשב "קר" ונעגהו ,ל"נה םינמזה חולב ודמע שממ אל תוינכתהש ןבומכ .סנכהל
תניפל רבעמ לקעתה ,הבורקה תמוצל דע ,הסינכהמ ךרתשה וניארש רותה !וניניע וכשח שממו
םעפ וב וניכיחש רותהמ יצחו םיימעפ...ךרעב הזש !םירטמ תורשע המכ דוע ךרואל בוחרה
!ןודעומל סנכהל םיכחמ ונחנאו העקש אל שמשה ןיידע !לזאזעל !הרבעש
:הסינכה רבעל םדקתה רותהש םעפ לכ ונללפתה שממו....וניכיחו...וניכיחו....וניכיח םעפ דוע זא
אל םלועל ינאש חיטבמ ינא !רתוי בוט םדא ןב היהא ינאש חיטבמ ינא !סנכינש השע !םיהולא"
"!!!לבקמ ינאש לבזה ראוד לכ תא ןכשה לש ראודה תביתל רתוי ףוחדא
!ןודעומה ךותב ונמצע תא ונאצמ ,ונתחמש הברמלו ונתעתפהל ,הרצק הליפת רחאל ךכו

!ץראה רודכ ינפ לע הסלס ןודעומב תווחל רשפאש הלודג יכה היווחה !?ברע ותוא לע רמול שי המו

2500-כ .ןודעומה תא שודגל וקיספה אל םישנא ,ןודעומה ךותב ונלגר תא ונחנהש 7:45 העשמ
,הניפ לכב םירוזפה םיראבב ,םידוקירה תבחר לע ,תונחלושב .הייונפ הקלח לכ ופיצה טושפ םישנא
.House ו יניטל קור תקיסומל שדקומה ינשה םלואב וליפאו ,ביבסמו לעמ םירבעמב םיפפוטצמ
תא הריהמ דע החיכשמ הריוואהו תוינדקרהו םינדקרה הקיסומה לבא ,זוזל היה רשפא יא טעמכ
.תאז לכ

םידוקירה תבחר תא םיפטועה םירבעמה ךרד ,ןודעומל הסינכהמ ךתוא תפפוא טושפ הריוואה
תוקהלה םש המבה לאו הבחרה לא תופצל ןתינ םהמשו םידוקירה תבחר לא ךתוא םיליבומו
,מ"ס 10 לש בקע ילענ םע םישנ ןתוא לכל דעבמ ךרדה תא סלפל םיבייח רבה לא ךרדב .תועיפומ
ותואל ןנוכתה םש רברבג לכ ,תוארוקה ןכל םגו .ףוג יוות (!!!לכ לבא) לכ תוטילבמש תודומצ תולמש
,םידקור םיעובקה םש הניפ התוא תא שפחמ התא ןודעומ לכב ומכו !םישנה רשאמ תוחפ אל ברע
רבכש םינדקרה םתואב ןנובתהל ךישממו ,ןנובתמו ,ןנובתמו דמוע טושפ התא התוא אצומ התאשכו
!םפוגל ןיידע לוטיטשכ םיכבוסמ סנייש עצבלו תורוחב ליבוהל ודמל 3 ליגב
םהל הסלסה בצק יקוח לכ תא דגונו םגמגמ הליחתב הארנ קרוי וינ לש 2-ה ןונגסב דוקירש תורמל
םידקורש םיקיתוו םינדקר וארת םא ,ותוא תוסנל ליחתמ קר התא רשאכ דוחייב ,םיליגר ונחנא
םהש סניישה לע רמול המ ללכב ןיאו .הסלס ךכ דוקרל רשפאש ונימאת אל טושפ הזה ןונגסב
Clave ה בצק ירחא תולילקב תבקועש תררחסמ םיילגר תדובע םע דוקירה ךלהמב םיעצבמ
!רתויב םיריהמה םירישב

ונשגרה רבכש רקוב תונפל 5:00 העשה דעו (7:45) ונסנכנש העשהמ ?םש ונל היה ימ זא
.הקספה אלל ודריו ולע קר תוקהל ,וזה הרידאה היווחה תא ונמייסו םיטוחס
Fernando Villalona, Elvis Crespo, Millie Quesada, Andy Montanez, Sergio Vergas,
Hector Tricoche, Ramon Orlando, Jose Alberto El Canario, Angelito Villalona,
ןתונ דחא לכ רשאכ ,רקוב תונפל 5:00 דע !דחא ברעב הלא לכ .Miosotis -ו Choco Orta
!םלוכ תא םישוח ןדבא דע תא ביהלמו ןודעומה תא ושדגש םישנאה יפלא תא הציפקמש העפוה
דמגתמ רחא ןודעומ לכו ,תוותשהל הלוכי אל הסלס ברע לש תרחא היווח לכ טושפ הזכ ברע ירחא
!הסלס בהואש ימל קינעהל לגוסמ הזכ ברעש היווחהו הריוואה ,העקשהה רואל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM