ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:םיפיט

:הניל .1
םיצלמומ הניל ירוזא ןלהל
Manhatan, Village, Soho

:הרובחת .2
לכל הליבומ תיתחתה תבכרה .רתוימ שממ אוה בכר ,ריעה םוחתב רקיעב תולבל םינווכתמ םכנה םא
וינב הסלסה יברעו תויה ,הרזחב תאצוי הנורחאה תבכרה יתמ אדוול דואמ יאדכ קר ,וצפחת קרש םוקמ
.רחואמ דע םיכשמנ םימעפל קרוי

:לכוא . 3
!לכה ואצמת םתא םלועב תולודג יכה םירעה תחאב ...תמאב ונ

:רקבל הוושש תומוקמ .4
Central Park, 5th Avenue, The Liberty Statue, Brooklyn, Art Museum, Guggenheim,
!ררבל הוושש דוע שיו

:קרוי-וינב הסלסל םיפיט - תעדל בושח דואמ

ןוכרד תחקל הבוח ןכ לעו ,הלעמו 21 יאליגל הסינכה תא םיליבגמ ,םינודעומה בור - ההזמ הדועת .א
...הרק רבכ הזו ...ןולמל הרזחב תרתוימ הסלס תעש זבזבל םכנוצרב םא אלא .ההזמ הדועת וא
יסנכמ .םלוה שובל םישרוד ש"פוס לש וליא דוחייבו םינודעומה בור .וקירטו סני'ג רדס לסח - שובל .ב
וקירט רבכ יתרמא) תיתנפוא הצלוח וא םירותפכ תצלוח ('וכו יקאח ןונגס סני'ג וא ,יורדוק אל) דב
.רזיילב םישרודש הלאכ ףא שיו (..םתקחצה !?טרופס ילענ) ברע ילענ (!?אל
."Show" - ה ביבס בס ,הסלס רשאמ ץוח ,ברעהמ הברה םינודעומב
דוקרל ומיכסי/ונימזי רתוי ךכ הפי י/שבלתת .תוסחייתהה םאתהבו ךירצש ומכ םישבלתמ טושפ םישנא
(.םלוע הז םלוע ,תושעל המ) .םכתא
ןונגסהמ יתוהמ ןפואב הנושב ןונגס ,"2" ה לע ןונגס ,הנוש יד דוקירה ןונגס - "ביואה תא דמל" .ג
ברעה תליחת ינפל ןודעומב רועישל עיגהל רתויב ץלמומ .םלועב תומוקמה בורמו ץראב
.םישדח םיליגרת המכ כ"חאו סיסבהמ םידמלמ ובש (כ"דב 20:00-9:30 תועש)
דע םיליעפ םינודעומה עובשה עצמאב .הפוריאב םירעל המוד יד קרוי-וינ -יוליב תועש .ד
.ןודעומב יולת ,הלילה לש תונטקה תועשה דע עובשה ףוסבו 1:00-2:00 העש
,םילודגה םינודעומב רקיעב העפוה תוארל ולכות הליל לכב טעמכ - תועפוהו םיעוריא .ה
םיאצויש ינפל ררבל יאדכ םירכומ אלה דעו םילודגהמ םיעיפומ םלוכו תועפוהל םוקמה הז קרוי-וינ
.ברעל ץלמומה אל אוהש ןודעומב הבוט העפוה ספספל רשפא םימעפל יכ עיפומ ימ

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM