ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

.הקרוימ יאב לייטש (Moreno) רומ D.J תא רודמה חראמ םעפהו
:עקרו המדקה
תומוקמה דחאל םיכלוה םתאש ועדת (MALLORCA) הקרוימ יאל םיעסונ םתא םאב
םייאה תרשרש ןיבמ רתויב לודגה יאה וניה הקרוימ יאה דרפסב רתויב םימיהדמה
םי יפוח םיללוכה םיביהרמ םיפונב עפוש אוה ךכ לשבו ,דרפסל םיכיישה םייראנקה
!ןדע ןג רוציקב.... םיקיתע םינבמ ,םיקורי םירע יסכר ,םימיהדמ

!!! הסלס - יתחכש טעמכ..........הא
הסלס ינודעומ אוצמל דואמ השק ,האישב אל הקרוימב הסלסהש רמואו םידקא זא
יתישע ךא ,הסלס תקיזומ תורכומ רשא תויונח אוצמל השק רתוי דועו הקרוימב םיבוט
:ונהת....זא הדובעה תא םכנעמל


רקיעב םידעוימה הלודג םידוקיר תבחר םע םיימוקמ םיבאפ אלא םניא הקרוימב הסלסה ינודעומ בור
םיימוקמה לש דוקירה ןונגס .להקל םאתהב הנתשמ םינודעומב דוקירה תונונגס ךכ בקעו ,םירייתל
L.A וא ינבוק ןונגיסב םידקור םירייתה בור ךא (ץראב הסלסל דואמ המוד) ינאיבמולוקה ןונגסה וניה

הקיזומה ,םולשת אלל הניה םהב הסינכהו הביסמ קר אלא רועיש םיללוכ םניא הסלסה ינודעומ בור
.הגנרמו הסלסה ירישה בור תא והזתש חוטב ינאו ץראב הקיזומל דואמ המוד תנגונמה

דוקיר , BACHATA : ארקנה ףסונ בצקמ םייק םלועב תובר תונידמב ומכו דרפס בורב ומכ הקרוימב
יל ונימאה ךא ....הנושארה םעפב דצהמ הפוצל םיקיחצמ סיסבה ידעצ ,תוגוזב אוה ףא דקרנה דומח
.(םייניטלה םידוקירה בורו הסלסה ומכ) יסקס ןבומכו יפייכ דוקיר הז

:לייטמל םיפיט
איה הנווכהו SIESTA - ארקנה ימוי גהנמ ונשי תויניטלה תוצראה לכב ומכ הקרוימב ,ץראב ומכ אלש
םלוכו (םינוינקל טרפ) רגסנ לכה ,ירציווש ןועש ומכ 13:30 - 16:00 תועשה ןיב רמולכ ,םיירהצה תחונמל
םויה תא ןנכתל ץלמומש ךכ הלאה תועשהמ זוזל םתוא ענכשל חילצי אל רבד םוש ,ןושיל םיכלוה
!ישיא ןויסנמ...םאתהב
!!!תוטזאפ קר ,ימוקמ אל עבטמ ןפואו םינפ םושב לבקל םינכומ אל םה ןכ ומכ
!רתוי ךומנ רעשה םהב ןולמב וא הפועתה הדשב אלו ריעב ימוקמה עבטמל הרמהה תא עצבל ץלמומ
דייטצהל ץלמומש ךכ הקרוימב תידרפסמ ץוח תרחא הפש לכ וא תילגנא ירבוד אוצמל דואמ השק ןכ ומכ
!ןוחישב וא ןומוגרתב

:הניל .1
שוכרל ץלמומו תלייטה ךרואל (הריבה ריע) המלאפ יאב םימקוממ הקרוימ יאב םיבוטה ןולמה יתב בור
!ןויסנפ יצח ןולמ תיבו תוסיט ללוכ עובשל רלוד 600 כ - םיבוט םיליד אוצמל ןתינ ץראהמ ליד

:הרובחת .2
םויל רלוד 25-20 - כ ,ימוקמ בכר רוכשל דואמ ץלמומש ךכ הבולע דואמ הקרוימב תירוביצה הרובחתה
!לכה ללוכ
שורחל טושפו (בכרה תרכשה תונכוסב ןתניתש וז אל) תטרופמ תימוקמ הפמב דייטצהל ץלמומ ןכ ומכ
!םימיהדמה תומוקמל ועיגת ךכ קר יכ םיכרדב דוביאל וכל.......תישיא הצלמה .ובחורלו וכרואל יאה תא

:לכוא .3
.ה-ל-ו-ד-ג היעבב םתא רשכה ילכוא....ו הקרוימב תודעסמב בוט לכוא אוצמל דואמ השק
רקיעב ססובמ לכואה בורו םיירהצה תועשב תוחותפ תודעסמ םג אוצמל השק SIESTA - ה בקע ןכ ומכ
."לכוא התא המ שחנ" לש ןורקיעה לע
'וכו תוציפ ,רגרובמה- ריהמ לכואה תותשר לכ תא אוצמל ןתינ תאז םע דחי ךא

:תוריית ירתא .4
המכ הנה ךא יאה תא שורחל טושפו תימוקמ הפמב דייטצהלו בכר רוכשל ץלמומ רבכ יתנייצש יפכ
:םהב רקבל םיבייחש תומוקמ
.הקרוימ ריעה זכרמב תאצמנה הלודגה הייסנכה - CATEDRALA
!הניגנ עפומו הלודנוגב טויש תללוכו מ"ק 2 ךרואב םיפיטנה תרעמ - CUEVAS DEL DRACH
.הבש רועה ירבד תויונח עפש לשב "תורועה ריע" םג תארקנה - INCA ריעה
.יאה לכ לע ףיקשהל ןתינ הב הקרוימ יאב תינופצ יכה הדוקנ - FORMENTOR
.הקרוימב רתויב םיפיה םיפוחה דחאל םיעיגמ ופוסבש (תוריהזב ועס) לטופמ דואמ שיבכ - שחנה שיבכ

     

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM