ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

.הקרוימ יאב לייטש (Moreno) רומ D.J תא רודמה חראמ םעפהו
:הקרוימב ורסלסל םיפיט
הדאור םישועש (הטעמה ןושלב) םיבהוא אל דואמ דואמ הקרוימב ,ץראב הסלסה ינודעומב ומכ אלש
לש ותסינכב (םינודעומהמ קלחב) וליפא אטבתהל לוכי רבדה ,(תינבוק אל) הסלס יריש לע דחוימבו
קעוצ אוהשכ לגעמה ךות לא (רתוי רחואמ עיגנ וילא הסינכב רמושה) םידמימ לודגו ןוסח רבג
!!!ןאכ אל - אוה שוריפה אלא הדאורב שדח ליגרת לש םש אל הז...אל NO AQUI
(הסינכב רמושה בוש) ינבצעו רזומ דואמ טבמב םכילע ולכתסי ךא םולשת אלל םנמא הסינכה ןכ ומכ
קוליסב אטבתהל לוכי רבדהו (םיריבס םיריחמה) ילוהוכלא הבוח אלו הקשמ רבד ונימזת אל םאב
!!!תיבהמ הייתש יקובקב רדס לסח - רוציקבו .םייפנכ אלל ופעש םישנא רפסמ יתיאר קודב - ןודעומהמ

ךא ההזמ הדועת םיקדוב אל ןורקיעב ,הלעמו 20 ליגמ תלבגומ הסינכה םינודעומה בורב - ההזמ הדועת .1
.הסינכב רמושה לש ועורז תחנ תא שיגרהל וצלאת לבל די גשיהב היהתש ץלמומ
םושב ךא טריש-יטו סני'ג םע םג םכתא וסינכיש תורמל האנ העפוה לע םידיפקמ םינודעומה בורב - שובל .2
!טרופס ילענ אלו הדומרב וא רצק סנכמ אל ןפואו םינפ
22:30 ינפל אל איה הסינכהש ךכ רקיעב םירייתל םידעוימ יתנייצש יפכ םינודעומה בור - יוליב תועש .3
. עובשה ףוסב 4:30 - העשל דעו עובשה עצמאב 3:30 - העשל דע םידבוע םבורו ,רועיש םייקתמ םא אלא
.ח"ש 25 - ךרעב PST 1300 - כ לש םולשתב םקלחבו םניח איה הסינכה םינודעומה בורב - הסינכ ריחמ .4

:הסלס ינודעומ
AZZURO SALSA :םש
VICTORIA - ןולמל תחתמ המלאפ תלייט :םוקימ
עובשה לכ :םימי
ןושאר ,תבש ,ישיש :ץלמומ םוי
DJ - הטא'צב ,הגנרמ,הסלס :הקיזומ
+ 20 :ליג
םולשת אלל :הסינכ ריחמ
ןיא :דומיל
4:00 - 23:30 :תוליעפ תועש
5 - הרואת ,7 - הבחר ,10 - דנואס ,9 - הקיזומ :גוריד
.וילא םיעיגמ םיבוטה םינדקרה בורש ךכ הסלס תקיזומל רתויב רכומהו רתויב בוטה ןודעומה :תורעה
.םיריית רקיעב להק ,.םמהמ דנואסהו ,דוקירל דואמ החונ לבא הלודג אל הבחר

JOY :םש
SAN AUGUSTI - בוחרב ןולמה יתב רוזיא :םוקימ
עובשה לכ :םימי
LA ןונגסב הסלס דומיל - ישילש :ץלמומ םוי
DJ - הטא'צב ,הגנרמ,הסלס :הקיזומ
+ 20 :ליג
PST 1000 :הסינכ ריחמ
23:30 - 22:00 שי :דומיל
3:00 - 22:00 :תוליעפ תועש
8 - הרואת ,9 - הבחר ,8 - דנואס ,7 - הקיזומ :גוריד
וילא םיעיגמ םיליחתמה םינדקרה בורש ךכ הסלס דומלל ןתינ ובש הקרוימב דיחיה ןודעומה :תורעה
.רועישל ישילש םויב עיגהל ץלמומ םיריית רקיעב להק ,דוקירל דואמ החונו הלודג הבחר

SOUL :םש
SAN AUGUSTI - בוחרב ןולמה יתב רוזיא :םוקימ
עובשה לכ :םימי
תבש ,ישיש :ץלמומ םוי
DJ - R&B - ו הסלס :הקיזומ
+ 20 :ליג
PST 1300 :הסינכ ריחמ
ןיא :דומיל
4:00 - 23:30 :תוליעפ תועש
8 - הרואת ,9 - הבחר ,9 - דנואס ,7 - הקיזומ :גוריד
הקיזומ םע הסלס תקיזומ בלשמ רמולכ "המשנ" תקיזומ ןגנמ ןודעומה !אוה ןכ ומשכ :תורעה
יגוס ינש תא בהואש ימל ןזואל םיענ ךא הלחתהב רזומ יד בולישה (םלוא ותואב) דחא ברעב הרוחש
.תרחא הקיזומ םג עומשל הצורש ימל ץלמומ (ינומכ) הקיזומה

CAFE MORENO :םש
MANACOR ריעב םייוליבה רוזיא :םוקימ
עובשה לכ :םימי
תבש ,ישיש :ץלמומ םוי
DJ - הטא'צב ,הגנרמ,הסלס :הקיזומ
+ 20 :ליג
םולשת אלל :הסינכ ריחמ
ןיא :דומיל
4:00 - 23:30 :תוליעפ תועש
5 - הרואת ,6 - הבחר ,8 - דנואס ,7 - הקיזומ :גוריד
רקיעב איה הקיזומה ,הלודג אל םידוקיר הבחרו הבוט הדעסמ םג ללוכה ימוקמ באפ והז : תורעה
!הליכא ידכ ךות הבוט הסלס עומשלו האלמ ןטב לע עיגהל ץלמומש ךכ הגנרמו תינבוק הסלס

:הסלס תויונח
הקיזומ וליפאו הסלס תקיזומ לש (הקרוימל תיסחי) לודג יד ןווגמ םע ךא הלודג אל תונח - SONG
ץלמומ ,המלאפ ריעה זכרמב PORTO PI - ןוינק לש הנותחתה המוקב תמקוממ תונחה .תינבוק
!םירידנ םיקיסיד אוצמל ןתינו ,קסידל ח"ש 55 - כ םיכומנ םיריחמה דואמ

ריעה זכרמב תמקוממ (הסלס םג) םיקסיד לש בחר ןווגמ םע הלודג תונח - EL CORTE INGLES
!םירידנ םיקסיד הב אוצמל ןתינ ךא םירקי תצק םיריחמה C&A - ןינקל דומצ המלאפ

moreno01@hotmail.co.il :ינורטקלא ראודב רומל חולשל ןתינ תובוגת

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM