ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

עקרו המדקה

םתמלח דימתש תוריית ירתא ,םינואיזומ .וצפחת קרש המ לכ תא הליכמ ,סירפ ,תפרצ לש תורואה ריע
.םלועב רתויב םיעטה לכואהש... ,םירמואו ,םתודוא םתעמשו

הנצסהו תויה םיכלוה םלוכ ןכיה ררבל ךירצו םיבוט יד םינדקר םנשי ,הילותיחב ןיידע איה סירפב הסלסה
םה םימיה לכ אלו תויה ברעה ותוא לע ררבלו ןודעומל רשקתהל רתויב ץלמומו .ןמז המכ לכ ןוויכ הנשמ
.המודכו שדוחב םינושאר םימי ינש םתוא קר םימעפל וא ,הסלס יברע
!?אל !דוקרל תכלל יתמ תעדל ידכב תלבלבמ יד הטיש

םינבוק הברה םנשי .הבחרה תא ףורשלו תכלל טושפ היעב םוש ןיאו ,ץראב ןונגסל המוד יד דוקירה ןונגס
!סירפב ןטק ןדע ןג ולגי טושפ ינבוקה ןונגסה יבבוח לכ ,ןכ לעו סירפב

:םיפיט

:הניל .1
םיצלמומ הניל ירוזא ןלהל
הרפואה רוזאו Latin Quarter

:הרובחת .2
תחקולש וזכ תוליעי !יתעד יפל םלועה יאלפמ תחא איה סירפב (תיתחת תבכר) ורטמה .קלדה לע לבח
!ריעה הצקל תוקד 10מ תוחפו ,תבכרל הנתמה הקדמ תוחפב ריעב רוח לכל טעמכ ךתוא

:לכוא . 3
שממ ןתינו ,םיעט יכהו טושפ לכואה םש "תוקקולמ" אלהו תונטקה תודעסמה תא אוצמל דואמ ץלמומ
.תיתפרצה הריוואה תא תווחל

:רקבל הוושש תומוקמ .4
תומוקמ לש םי דועו הרפואה תיב ,יניטלה עבורה ,םינואיזומ ,הזילא זנא'ש ,לפיא לדגמ ,ודיפמופ זכרמ
!קודבל יאדכש

:סירפב הסלסל םיפיט - תעדל בושח דואמ

.הרקמ לכל ,םכמע ןוכרדה תא בוחסל ףידע ןכל .הסינכ ליג םיקדוב םינודעומהמ קלח - ההזמ הדועת .א
.םירז םתא וב םוקמב םכילא וסחיתי םאתהבו ןונגס ונירקת ,בטיה ושבלתת ,םוקמ לכב ומכ - שובל .ב
.סל'גנא סול ןונגסלו ץראל המוד יד דוקירה ןונגס - "ביואה תא דמל" .ג
.םוקמב יולת 4:000 - 22:00 ש"פוסבו 1:30- 0 21:00 עובשה עצמאב - :יוליב תועש .ד
יאדכו םינוש תומוקמב הסלס לש םייתנש םיסרגנוקו תועפוה ןנשי םעפ ידימ :תועפוהו םיעוריא .ה
.תושדחה רודמב ןכדעתהל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM