ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית

click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

:םינודעומ
.הסלס ברע םייקתמ ןכא יכ אדוול העגה ינפל ןודעומל רשקתהל ץלמומ

:םיצלמומ
L'Evasion - ישיש םוי
La Pachanga - תבש םוי
Black Bear - ןושאר םוי
Black Bear - יעיבר םוי

םוי ותואל רדסב
תצלמומ הפולח
םוי ותואל ץלמומ

l'Evasion :ןודעומ
28, Bd de la Bonne Nouvelle :תבותכ
06 60 36 48 00 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ :הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
  :ףירעת
(21:30 - 20:00 רועיש) 02:00 - 21:30
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
!שדוח לכב םינושארה ישיש ימי ינש קר :הרעה
.ישיש םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי .םיבוט יד םינדקר םעו םירלופופה תומוקמה דחא
:תורעה

La Pachanga :ןודעומ
8, rue Vandamme :תבותכ
(213) 4287-746 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
  :ףירעת
  :תועש
:םינדקר :הבחר :הקיזומ
:גוריד
ורקב ןכש הלאכ ךא ,יניטלה עבורה הצקב םקוממ .וב רקבל ינממ רצבנש ןודעומ
!עובשה יפוסב םיטהול הסלס יברע םנשי יכ םירפסמ
:תורעה

Le Black Bear :ןודעומ
161, rue Montmartre :תבותכ
01 40 26 92 00 :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
  :ףירעת
20:00 -15:00 :ןושאר םוי (21:30 - 20:00 רועיש) 01:30 - 21:30
:תועש
8 :םינדקר 9 :הבחר 8 :הקיזומ
:גוריד
.צ"החא ןושאר םויבו ברעב יעיבר םויב דמחנ הסלס ברע םע םיסקמ ןודעומ
.יעיברו ןושאר םוי אוה רוקיבל ץלמומ םוי
:תורעה

Cafe Latina :ןודעומ
הזילא זנא'ש תורדשב
:תבותכ
  :ןופלט
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
:םימי
DJ
:הקיסומ
הלעמו 21
:הסינכ ליג
  :ףירעת
(20:30 - 19:30 רועיש) 02:00 - 20:30
:תועש
8 :םינדקר 8 :הבחר 9 :הקיזומ
:גוריד
.תימיטניא הריוואו הבוט הקיסומ .הנטק םידוקיר תבחר םע ןודעומ
.דוקירל םיבוט יד םינדקר שי
:תורעה


Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM