ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

עקרו המדקה

,טושפ ינאש דחא רבד שי ,םש לודגה יתנשה הסלסה סרגנוקו וקיר וטרופ לע רבדל ללכב ליחתנש ינפל
:חכשאש ינפל וישכע רמול חרכומ טושפ לבא
!!!!וקיר וטרופב אבה סרגנוקל וישכעמ ףסכ ךוסחל וליחתת

סרגנוק םייקתמ הנש לכ םש , סל'גנא סולב רקיעב ,הסלס לש םיינומה םיעוריאו םיסרגנוק המכ יתיאר
הסלסל "ידרקב" סרגנוק ירחא ,לבא .םילודגה םיסרגנוקה דחאל בשחנה יברעמה ףוחה לש הסלסה
,םשל עיגהל יל רשפאתה אל םהבש םינש רפסמ רחאל וילא יתעגה ףוס ףוסש ,הנשה וקיר וטרופב
לכות אל בותכל הסני והשימש וא בותכאש הלימ ףאו רואיתל תנתינ לש היווח ןתונ טושפ הז סרגנוק
!יתלוכי בטימכ הסנאש חיטבמ ינא לבא ,ךירצש ומכ היווחה תמצוע תא ריבעהל

!ןיבהל ידכב םשל עיגהל םיבייח טושפ םתא ...בוש לבא

וקיר וטרופ

.תירבה תוצראמ קלח וניהו ,םייבירקה םייאה תצובק תא םיווהמה םייא המכמ דחא יא אוה וקיר וטרופ
,תיררה היפרגופוט %60 כ !לכה וב שי תיפרגופוט הניחבמ .ימאיממ 2.5 וא קרוי וינמ הסיט תועש 3.5 כ
עודי יאה רקיעב לבא .דועו םילפמ ,םילחנ ,תורעמ ,םשג תורעי אוצמל רשפא םשו יאה םינפב רקיעב
.טרסב םיבהוא תניצס וזיאמ וא היולגמ ואצי וליאכ םיארנ יבירקה דצב םינכושה םיפוחה .ויפוח תוכזב
...רררררררב .םירק רתוי הברה םיימה קר ...םיממהמ יטנלטאה סוניקואה דצל םינכושה םיפוחה םגו

הנשה לכ םיהדמ יפורט ריווא גזמל הכוז יאה ,סובולגב ומוקימ ללגבש אוה םימיהדמה םירבדה דחא
הרוטרפמט לבא !?המ זא ,םיינש וא דחא ןקירוה םהל שי םעפ ידימ ...ונ בוט .הנתשמ וניאו טעמכש
.ןדע ןגל שממ ונלפנ !יתימא ףרוח אללו הנשה לכ תידימת טעמכ שמש ,תולעמ 26-28 לש

     

...?סרגנוקה לע םכל רפסל םיבייח
...דוע לש השגרהב יתוא אלממ םש היהש המ לכ רזחשלו רוזחל טושפ

.קרוי וינב הפועתה הדשב וקיר וטרופל ונלש הסיטה םויב רבכ הלחה םצעב סרגנוקה לש הריוואה
רשאכ לבא .תופצל המל ונעדי אל ןיידע הפועתה הדשל קרוי וינ תא ונאצי הב רקוב תונפל שמח העשב
,עתפל .סרגנוקה לש הנושארה הנמה תא ונלבק םש רבכ ,וקיר וטרופל הסיטל הפועתה הדשב ונתמה
הסיט התואל ועיגה םגש הסלס ינדקר לש תוצובק טא טא ץוצל ולחה ,הסיטל םיניתממו םיבושי ונדועב
לש תושובלתה תא םהידיב םיזחוא הצובקה ישנא לכ !םיהדמ טושפ היה הז .סרגנוקלו וקיר וטרופל
תא ריכמ דחא לכ .םידקור םה הב הקהלה לש וגולה םע םיהז טעמכ םידגבב םישובלו םהלש תועפוהה
,Salsa Y Sabor, :םש היה ימ .םידקורו הפועתה הדש םלואב הסלס םיעימשמ ,םיקשנתמ ,ינשה
המכ דועו Rogelio Moreno ,Salsa Y Fuego ,Los Rumberos ,Josie Neglia ,Seaon Bristol
לכ ןיב שממ הסיטב םיבשומ ונלביק לויטל יתגוז תבו ינא .סוטמב ךישמה הז לכו .יתרכה אלש תוצובק
ףוס תארקלו....ןבומכ הייתש ,תוליידה םע םידוקיר ,הקיזומ ,תוחידב...םש ךלהש המו ,וללה תוצובקה
ונתוא הפטע טאל טאל !םש ךלהש הממ קרפתה אל סוטמהש לזמ....םלוכ ןיב תוירכ תמחלמ הסיטה
.יתרגש יתלב והשמ תווחל םיכלוה ונחנא יכ השגרה
    הריחבה תביתב יוצרה קרפב ורחב רוקיסב םירחא םיקרפל רבעמל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM