ילארשיה הסלסה םלועל הסינכה רעש - ילארשיה הסלסה ןוגריא

סלסה דף הבית


click here for walla latin radio


ןורהא יאחוי לש לש ותכירעב שגומ הז רודמ

וקיר וטרופ - 2001 ידרקב סרגנוק - ('ב םוי)

...רקובב 9:00 ?לזאזעל העשה המ !?הסלס....מממ Me libere, me libere, gracias adios me libere...
?וידרב רקובה לע הסלס שי יתממו

,רקובב 9:00
.םולח אל הזש ןיבמ ינא תוקד רפסמ רחאל קרו ,תימוקמה וידרה תנחת לע ןווכמ ררועמה ןועשה
9:30 רבכ העשה ,ילעמ הנישה ירוק תא יתרסהש דע !הסלסל לודגה ידרקב סרגנוקב !וקיר וטרופב ינא
.ןמז הברה ראשנ אלו 10:00 העשב ליחתהל תודמוע הסלסה תואנדס ...רהמל םיבייחו
םע תוגוזל הסלס תאנדס הליחתמ 10:00 העשב (!רתויב ץלמומ .סרגנוקה םייקתמ וב ןולמב ונסכאתהש לזמ)
Josie Neglia ,סל'גנא סולמ הסלסה תכלמ


הסלסה תואנדס

:תומר שולשל תוקלוחמ ללכ ךרדב תואנדסה

(תויצאירוב םיטלוש ידו בטיה סיסבה תא ודמל רבכש םינדקר ) Intermidiate - 1 םימדקתמ - 1 המר
(םישדח םירבד םיחתפמו לכה טעמכ םיריכמ םינדקר ) Advanced - 2 םימדקתמ - 2 המר
הקיזומ ,דוקירב תוחונת ,היפרגוארכ לע הירואת תואנדס כ"דב) Solo Bailarines - תועפוה ינדקר - 3 המר
(להק לומ הנוכנ העפוהו

,סל'גנא סול הסלס .הסלסה לש םינווגמ דואמ תונונגס אוצמל ןתינו ,תועש 2 -ל 1.5 ןיב תכרוא אנדס לכ
.דועו ה'צ-ה'צ ,יתרוסמ ינבוק ,לייטס ידייל ,תוגוז הסלס ,סנייש ,הסלס-ובממ (קרוי וינ) 2-ה לע הסלס
!ןכמ רחאל דוע קר הצריו סרגנוקה תא רובעי הסלסב םישדח םירבדו םישדח תונונגס דומלל בהואש ימל

הסלס ינדקר םבור ברעב םיהדמ ןפואב םיעיפומ םתוא םתיארש ולא לכ !?תואנדסה תא ריבעמ ימו
םיריבעמ םהש תוקינכטהו םידמלמ םהש תונונגסב ברה ןוויגל םרותש המ ,ימלוע םש ילעב הסלס יכירדמו
:תיקלח המישר הנה ריכמש ימל .תואנדסב
Seaon Bristol, Tito Ortis, Rogelio Moreno, Mambo legends, Raz M'Tazz, Addie Rodriguez
Josie Neglia, Francisco Vasques,

אל ןיידע !?1 םימדקתמ .1 המרב םימדקתמ לש התיה ,לויטל יתגוז תבו ינא ,ונחקלש הנושארה אנדסה
בצקה םע םיכבתסמ (קרוי-וינ ןונגס) 2-ה לע םידקור ונמצע תא ונאצמ רבכו םידעצה תא ונלכיע
!תרוחרחס לבקל רשפא תמאב !?המ.....ו דצל דצמ דח רבעמ ,בג לא בג ,לופכ בוביס ,םיילגרה לש הנושה

.ארונ ךכ לכ אל דשה תמאה ןעמל לבא
םידעצל קרופמו ,טרופמ דומילה .תואנדסה ןמ דואמ הנהיו קיפי ,חתפתהלו םישדח םירבד דומלל בהואש ימ
,שיא 50-70כ - םישנא לש בר רפסמ שי אנדס לכבו תורמל ,תאז תמועל .השיאל רבגל ,הנוכנ הריפסב
יד םהלש דוקירה קוריפ .םישוע םה המ רוריבב תוארל ןתינש ךכ ,ההובג המב לע םימקוממ םיכירדמה
.ןבוה אלש רבד לע ורזחי םה ךרוצה תדימבו ,םימעפ רפסמ בלש לכ לע הרזח י"ע ,בורל רורב

תושעל לגוסמ היהתש תבשח אל םלועלש המל םירבחתמ םירבדה דציכ תוארל רשפא ,טאל ,טאל
רתוי בוט אל המו !לגרתלו ,לגרתל ,לגרתל :דחא רבד תושעל םיבייח קר !הרוק הז רבד לש ופוסב....הסלסב
.םויה ותואב ונל הפצמש םידוקירו תועפוה לש ברע דוע רשאמ ךכ םשל

'ב םוי תועפוה

וניפיצ אלש תופסונ תועתפה וב ויה אלא ,ןושארה ברעהמ ותמרב לפנ אלש קר אל תועפוהה לש ינשה ברעה
Young Ambitiones תקהל תושעל הלידגהו ,המיהדמה ןתלוכי תא וניגפהו ולע בוש תונייוצמ תוקהל .םהל
(תונומתו ואדיוו עטק ואר) .קרוי וינ-מ

  

םימדוקה םילוגלגב רבכ הסלס ודקר םלוכש הארנו ,6-15 לש םיאליגב םידלימ תבכרומ טושפ וזה הקהלה
בושחל ךל םרוג קרש המ !ןוכנה םוקמב ףוגה לש הזוזתו העונת לכ ,לגר לכ ,המיהדמ הרוצב םיזז !םהלש
!םידוהיה תנידמל תפסונ היצפוא לעכ וקיר וטרופ לע בשח אל לצרהש לבחש

לש םיפילק רפסמ הנה .תואיצמב שממ הז תא תוארל םיבייח ,רבדמ ינאש המ לע תמאב ןיבהל ליבשב לבא
.ינשה ברעה ןמ תועפוהה

4 פילקל ןאכ וצחל
3 פילקל ןאכ וצחל
2 פילקל ןאכ וצחל
1 פילקל ןאכ וצחל

הקהלה

דוקרל םיסנמש תורמל ,תמאבו ,יזכרמה םידוקירה םלואל ונרבע ,תועפוההמ ששואתהל ,בוש ,ןיידע םיסנמ
.האנק ררועמ ןפואב םידקורש םינדקר תוגוז םתוא לכב םיפוצ (המכ דוע םע) ונמצע ונאצמ דימת ,םשו הפ
(...םהלש דוקירה ללגב האנקב וננסש תוישירחה תוללקה תא ןאכ טרפל ךרוצ ןיא)

!?עיפוהל הלוע ימ הנורחאה העשה ךשמ ונדקר םהלילצלש תימוקמה הקהלהו יי'ג-ידה לש טסה ירחא
,וידרב רקוב ותואב יתוא ריעהש ריש ותוא !Me Libere רישב תחתופו !El Grand Combo de Puerto Rico
!ינממ םידדוב םירטמ קר םהו ,היח הסרגב םתוא עומשל הכוז ינא וישכעו

.ברעה ותואב םהלש הקיסומה ירחא ופחסנ םלוכ המכ דע ןיבי חטב םהלש הקיסומה תא ריכמש ימ
,דחאה העש לש םיטס ינש ונתנ םה (!םהלש םיקסיד המכב ןכדעתיו ...רהמ לבא ...ץוריש ,ריכמ אלש ימו)
.םהלש ןייוצמהו ןשיה רמוחהמ םגו "Nuevo Milenio - El mismo Sabor" םהלש ןורחאה קסידהמ שדח רמוח ונב םיציברמ

ונמזוה רשא Domingo Quiniones -ו Gilberto Santa Rosa םלואב וחכנ ...הרקמב שממ ...הרקמב
רישל Jam session ונתנ הקהלה םע דחיב םהו ...תרומרמצ ....עגר קר ....ELG םע המבל תולעל
םיציברמ הגנוקהו סלבמיטה ,םהניב םיפלחתמ םינלוסה רשאכ ,תומלש תוקד 18 ךרואל חתמנש Brujerias
רישה תא עומשל לוכי ןיידע ינא ...הזטסקאב םידקורו תוידיצה תומבל םילוע הסלס תוגוז ,םהלשמ םיעטק
.שארב דהדהמ

Jose Alberto "El Canario" לש פילקל ןאכ וצחל
El Gran Combo לש פילקל ןאכ וצחל
   

ךישמהל קשחו תוביס דוע קר ןתנו ,םילכהמ םלוכ תא איצוהש הזה רישה רחאלו ,רקוב תונפל 3:30 רבכ
,15:00 דע 10:00מ (..תוכרפמ) תואנדס ונרבע ,9:00 ב ונמק םדוקה הלילב תועש 4 ונשי אל וליאכ ...דוקרלו
םשמו ,וקיר וטרופ לש הקיתעה ריעב ולייטו ונכלה ,ןולמה לש יטרפה ףוחבו הכירבב תיפורטה שמשב ונברצנ
וצר אלש םישנאה בור םע ימוקמה ןודעומל בוש ונכשמה ,תאז לכ תורמל ...הזה חכשנ אלה ברעל רשי טעמכ
.ברעה ותואב דוקרל קיספהל

...תרחמה רקובב תואנדסל בוש םוקלו תועש המכ ןושיל םיבייח....רקוב תונפל 5:00 בוש הנה....םואתפו
....תורגסנ םיינעהש ינפל שארב םידהדהמ ןיידע Timbalero... Me libere... Brujerias... Azuquita Pal Cafe

........רקובב רחמ יתוא ריעי הסלס ריש הזיא ןיינעמ ....מממ
    הריחבה תביתב יוצרה קרפב ורחב רוקיסב םירחא םיקרפל רבעמל

Copyright © 2001 by Salsa.org.il, unless noted otherwise. UPDATED: 15-02-2016 05:26 PM